ایران و عراق در مبارزه با تروریسم متحد هستند

Shargh - - سیاست -

ایسنا:

وزیــر دفاع روز گذشته در دیدار با وزیر دفاع عراق، با تبریک پیروزیهای اخیر نیروهای مســلح عراق در مبارزه با تروریسم و آزادسازی موصل، گفــت: «اعتقاد داریم این پیروزی جز با رشادت، دلیری، وحدت و انسجام همه طوایف، اقــوام و مذاهب عراق تحقــق نمییافت و این پیروزی یک دستاورد بزرگ ملی برای این کشور محسوب میشود».

ســردار حســین دهقان، وحدت ســرزمینی و یکپارچگــی ملــی در عراق را ضامــن ثبات، امنیت و حفظ منافع همه اقوام و طوایف عراق دانســت و عنوان کرد: «حرکتهــای واگرایانه در عــراق مورد قبول جمهوری اســامی ایران نیست».

او با اشــاره به حمایت برخی از کشــورهای منطقه از تروریسم و همدستی با آمریکا و رژیم صهیونیســتی بــرای ایجاد ناامنــی در منطقه، افزود: «بایــد یک اجماع منطقــهای و جهانی علیــه تروریســم و حامیان آنان ایجاد شــود تا بتوان به ریشهکنشدن تروریسم امیدوار شد».

وزیــر دفاع با بیان اینکه امنیت عراق، امنیت ایران اســت، گفت: «برایناســاس بــا دولت و ملت عراق همــکاری کرده و خواهیم کرد و به حمایتهــای خود ادامه خواهیــم داد و همه توانمندیهــای سیاســی، اقتصــادی و نظامی خود را در کنار توانمندیهای عراق برای ایجاد امنیــت و ثبات پایدار در این کشــور و یک عراق قدرتمند به کار خواهیم بست».

دهقــان ابراز امیدواری کرد ســفر وزیر دفاع عــراق به ایــران و امضای ســند همکاریهای دفاعی میان دو کشور این روند را شتاب ببخشد و روابط مســتحکمی را در حــوزه دفاعی رقم بزند.

او گفت: «جمهوری اســامی ایــران مانند دوران مبــارزه بــا داعش در دوران ســازندگی عراق نیز بــا همه توان در کنــار دولت و ملت عراق ایستاده است».

وزیر دفاع عراق نیز با ابراز خرســندی از سفر بــه ایــران و قدردانی از حمایتهــای بیدریغ دولــت، ملت و نیروهای مســلح بهویژه وزارت دفاع ایــران از عــراق در مبارزه با تروریســم و نقش تعیینکننــده این حمایتهــا در پیروزی ملت عراق بر داعش، عنوان کرد: «ما با اتکا به تجارب گذشته بهدنبال آیندهای روشن هستیم».

عرفان محمود الحیالــی، پیروزیهای اخیر بر داعــش را حاصل همــکاری ارتش، پلیس محلی، نیروهای بســیج، نیروهای ضد تروریسم و عشــایر غیور و وحدت همه اقــوام، طوایف و مذاهب در عراق دانست و گفت: «امروز رابطه ارتش با ملت عراق رابطه فرزند-پدری اســت و همین پیوســتگی موجب اقتدار ارتش عراق در مبارزه با ناامنــی و دفع خطرات و تهدیدات شده است».

او بــا تمجیــد از نقش برجســته مرجعیت عراق، فتوای تاریخی حضرت آیتالله سیستانی را موجب بســیج ملــت و پشــتوانهای عظیم برای ارتش عراق ذکر کــرد و افزود: پیروزی ما بــا این فتــوای تاریخی تضمین شــد.وزیر دفاع عراق دیدگاهها، اهداف و منافع مشــترک ایران و عراق را زمینه توســعه روابط میان دو کشــور دانســت و بر گســترش بیشازپیش مناسبات و همکاریهای دفاعی- نظامی میان دو کشــور تأکید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.