اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره برآورد حجم قاچاق سالانه کالا

Shargh - - سیاست -

ایرنــا:

وزارت اطاعــات در پی انتشــار برخی اظهارنظرهای خاف واقع دربــاره تفاوت دیدگاه وزارت اطاعات با ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برآورد حجم قاچاق ســالانه کالا اطاعیهای صادر کرد.

در این اطاعیه آمده اســت: «به دنبال انتشار برخی اظهارنظرها و اخبار در رســانههای گروهی مبنی بر تفــاوت دیدگاه وزارت اطاعات با ســتاد مرکزی مبــارزه با قاچــاق کالا و ارز درباره برآورد حجم قاچاق ســالانه کالا در کشــور، بدین وسیله اعــام میدارد کــه وفق ماده 3 قانــون مبارزه با قاچــاق کالا و ارز، وزارت اطاعات یکی از اعضای اصلی ســتاد و عضو فعــال کارگروههای مختلف تشکیلشــده ذیل مــاده 4 قانون مزبــور ازجمله کارگروه برآورد حجم قاچاق میباشــد و در فرایند جمعآوری اطاعات پایه و بــرآورد حجم قاچاق سالانه کشور وفق دســتورالعمل اجرائی ماده 16 قانون مزبور، حضور مؤثر داشــته و در این ارتباط نظری متفاوت از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.