دوست نداشتیم روحانی رأی بیاورد

Shargh - - سیاست -

چون مــن مســئول فراکســیون هســتم و باید در فراکسیون بحث شود و گفتوگو شود؛ حالا من بخواهم نظر دهم و نظر فراکسیون تلقی شود خوب نیست.

یعنی فراکســیون ولایی به جمعبنــدی درباره عملکرد وزرا نرسیده؟

خیــر، نمیخواهیــم ایــن کار را انجــام دهیم. ما میخواهیم فهرســت را بگیریم. قبا لیســت میدادند و میگفتند نظر شما چیســت و بعد بررسی میکردند؛ شــاید دو تا را قبول نمیکردند و عوض میشــد ولی تا الان چنین چیزی به ما نرســیده است و ما هم براساس گفته و شنیدهها شنیدهایم. برخی هم ممکن است شب معرفی عوض شــوند. هر وقت معرفی کردند ما برای هر وزارتخانهای یک کمیته تشــکیل دادهایم که بررسی میکننــد. این کمیتهها نظراتشــان، پیشنهادهایشــان، دیدگاههایشــان را میدهند و به فراکسیون ایدههایشان را منتقل میکنند و فراکســیون براساس کار کارشناسی تصمیم میگیرد. هنوز جمعبنــدی درباره افراد نداریم. یعنــی نمیدانیم مثا وزیر علوم چه کســی اســت که کمیتهاش بررسی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.