وزیر ارتباطات دولت دوازدهم نیستم اما در کابینه میمانم

Shargh - - سیاست -

ایلنــا:

وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات در حاشــیه بازدید از نمایشگاه الکامپ، گفت: من در وزارت ارتباطات نخواهم بود، اما در کابینه دولت دوازدهم به کار ادامه خواهم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.