موقعیت رقص چاقو

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

١: یک صفحه در اینترنت ســاخته شده خطاب به مدیر اینســتاگرام )و فیسبوک و...( که صفحه آقای امیــر مقصودلو )معروف بــه امیر تتلو کــه به زبان خارجی میشــود ‪Amir Tataloo‬ ) را از ریشــه بزند و صفحهاش را ببندد. این هم از آن حرفهاســت. مثل اینکه یکی با ماشین بزند به درخت، مردم نامه جمع کننــد که بروند درخت را قطع کنند. واقعا تتلو در این مثال نقش درخت را دارد.

٢: تتلو اتفاقا یکی شبیه همه است که دوست دارد تاتو کند و آواز بخواند و دیده شــود؛ اما شبیه بعضی از هنرپیشــهها و مجریها و خوانندهها مجبور است جلوی دوربین تلویزیون ح حوله و عین ســلام علیکم را غلیظتر بگوید تا اوکی شود.

٣: خیلی از کســانی که همیــن الان محبوب دل مردم هســتند و نصفشــان هم ژســت روشنفکری میگیرنــد و روزهای چهارشــنبه ســاعت چهار تیپ اپوزیســیون میزنند، مانند همین تتلو هستند و همین کارهای تتلو را میکنند؛ اما تتلو ســادهدل است و هر کاری که میکند، میآید در اینســتاگرام مینویسد، آن استادان ولی بلدند چطوری چی کار کنند که ماستها در قیمهها ریخته نشود و ضایع نشوند.

۴: والله مــا هم دلمــان ریش میشــود. ما هم میدانیم که فوتبالیستها و هنرمندها به دلیل داشتن تاتو محرومیت کشیدند یا در حق خوانندگان اصیل و هنرمندان واقعی ما جفا شــده است؛ اما بیایید مثبت نگاه کنیم. چطوری؟ ببینید بههرحال یک روز باید یک چیزهایی اوکی میشــد و یک تابوهایی میشکســت دیگر؟ حالا چی بهتر از خود آقای ضرغامی و رســایی و خبرگزاری فارس؟ واقعا ها. دستشــان درد نکند. الان اگر این تابوها به دســت تابلوها بشــکند، خوب است! یعنی به نظر ما کاری که آقایان تتلو و دهنمکی و همکاران میکنند، دقیقا مثل کســی اســت که باید رقص چاقو کند. در عروســی دیدید وقتی میخواهند کیک را ببرند؟ وقتی نفر اول میآید وســط، دیگر قبح قضیه میریزد و فضا را برای دیگران باز میکند. حالا هم به نظر ما این استادان یک رقص چاقویی آمدند که باید تازه شاباش هم بهشان داد. )یعنی سطح استدلال ما در این پاراگراف مرزهای فلسفه را جابهجا کرد.(

۵: حرف درشــت ما هم این است که جوانان عزیز عکــس خانوادگي برخــي را پرینت کننــد و بگذارند توی جیبشــان و اگر ســر کوچه کسی گفت این چه وضعشه؟ شــما ســریع پرینت را نشــان میدهی و میگویی ببینید الگوی من این اساتید هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.