پیشخوان

Shargh - - سیاست -

ماهنامه ســپیده دانایی در تازهترین شــماره خــود به یکی از جدیترین معضلات جامعه ایــران پرداخته و آن را فقــدان عنصــر گفتوگو دانسته است. در میزگردی با حضور گلزاری، خانیکی و براتی، جای خالی گفتوگو در جامعه مورد بررسی قرار گرفته و به همین بهانه، به مصداقهای آن در بطن جامعه اشاره شده است. از دیگر خواندنیهای این شــماره، شخصیتشناسی ولادیمیر پوتین به روایت روانکاوها و روانشناســان است. یکی از بخشهای جذاب این شماره، پروندهای برای تیمهای ورزشــی اســت که از ســنجشهای روانشناسی اســتفاده کردهاند. محققان این پرونده، بر ایــن عقیدهاند که باید بین ورزشــکاران باهوش و ورزشکاران قهرمان تفاوت قائل شد و از این دو گروه، دو نتیجه متفاوت را در میادین قهرمانی توقع داشت. یادنامه دکتر محمدباقر هوشیار که از او بهعنوان یکی از پایهگذاران علم روانشناســی یاد میکنند، از دیگر بخشهای این شــماره است. در بخش روانشناسی هنر هــم به فیلم «برادرم خســرو» با بازی شــهاب حسینی پرداخته شده و پژوهشــگر نگاهی به ابعاد مختلف شــخصیت خسرو در این فیلم داشته است. تازهترین شماره سپیده دانایی، با قیمت ١٢ هزار تومان و در ٢۴0 صفحه روی دکههای مطبوعاتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.