پيشنهاد روحاني به ناطق

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت،مرجان توحيدي:

گفته است کار اجرائي قبول نميکند، ولي با تمام وجود براي فعاليت سياسي در صحنه حضور خواهد داشــت. شنيدههاي خبرنگار «شــرق» حاکي از آن اســت يکــي از وزيــران از طرف رئيسجمهوري پيشــنهاد دبيري شــوراي عالي امنيت ملــي را به ناطق نــوري 73ســاله داده و او هم قبول نکرده است. مســئوليتي که هماکنون برعهده دريابان علي شمخاني است. دبير شورا با نظر رئيسجمهوري که رياست شــورا را برعهده دارد، انتخاب ميشود و از ســوي مقام معظم رهبري هم حکم انتصاب دريافت ميکند. شــايد مهمتر از احتمال جابهجايي شمخاني، پيشنهاد اين ســمت به ناطق است آنهم در شرايطي که زمان زيادي از اســتعفاي او از رياست بازرسي دفتر مقام معظــم رهبري نميگذرد.خيلي وقت اســت که مســئوليت اجرائي ندارد و بعد از اســتعفا از بازرســي هم اخبــارش از حوزه علميه امام حســن مجتبي )ع( در لواســان به گوش ميرســد. همانطور که خودش ميخواهد، به قامت فعال سياســي درآمده اســت که ســخنراني ميکند، نقد ميکند و انذار و تبشير ميدهد. مبارز سياســي ســالهاي قبل از انقلاب کــه به روايت محمد بســتهنگار در ســالهايي که زندان بــوده، پاي ســخنرانيهاي مرحوم طالقاني و بازرگان و ســحابي نشســته اســت، بعدها اما در زمره مخالفــان بازرگان درآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.