ما را متهم به پولپاشي ميكنند

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد:

لايحه دوفوريتی تفکيک وزارتخانههای صنعــت، معدن و تجارت، راهوشهرســازی و ورزش و جوانان، همان ابتدا که به صحن رفت، دولت را شوکه کــرد. دوفوريتــش رأی نياورد و همانجا بررســی اين لايحه به کميسيونها سپرده شد....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.