الو شرق 88640260

Shargh - - ديپلماسي - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

سؤال از شرکت گاز: افــرادی تمایل دارند که کنتور گاز خانهشان جدا باشد، آیا این امکان برای واحدهای خانهها وجود دارد؟ خواهشمند است روابطعمومی شرکت گاز شرایط واگذاری کنتور مستقل به مشترکان را توضیح دهد.

از ساکنان خیابان پیروزی آقای سراج، رئیس ســازمان بازرسی کل کشور در مطبوعات 25 تیر اعلام کرد، دعوت به کار بازنشستگان دولت ممنوع است و پیگیر این موضوع است. از ایشان تقاضا داریم به تخلف کارگاهها و مؤسسههای کارگری هم که شمار زیادی بازنشسته را دعوت به کار میکنند، رسیدگی کند.

یک شهروند از تهران کلاغ پــر! ازدیاد موشهــا، گربههــا و کلاغها در محلههایی مانند میدان شهدا، خیابان پیروزی و پارک گلزار واقع در خیابان شــکوفه، خیابان شهید کاظمی باعث سلب آسایش شده است. لطفا این پیام را چاپ کنید، بلکه از ســوی مســئولان ذیربط چارهاندیشی شود. مصطفی خادملو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.