«جف سشنز» زير ضرب

Shargh - - جهان -

«جف سشنز»، دادستان کل ایالاتمتحده هفته بدي را آغاز کرد و حالا همهچیز براي او بدتر شده. سلسله رویدادهاي هفته گذشته زمزمههاي برکناري سشــنز را پررنگتر کــرده و «دونالد ترامــپ»، رئیسجمهوري ایالات متحده را هم در وضعیت بغرنجي قرار داده اســت. هفته گذشته ترامپ خلاف گذشــته، سشنز را هدف انتقادهاي تندوتیز خود قرار داد و روز گذشته هم واشنگتنپست گزارشي منتشر کرد تا فشارها بر دادستان کل آمریــکا چندین برابر شــود. روزنامه واشنگتنپســت روز جمعه، در گزارشــي از ارتباط جف سشــنز با سفیر روسیه در واشــنگتن خبر داد و نوشت، دادســتان کل آمریکا سال گذشته و در جریان مبارزات انتخاباتي ریاستجمهوري با سفیر روســیه در ایالاتمتحده گفتوگو کرده است. ارتباط سشــنز با روسیه، البته اتهام جدیدي نیســت، اما سشنز بارها آن را تکذیــب کرده و حتي در برابر نمایندگان کنگره شــهادت داد که هیچ صحبتي درباره انتخابات با سفیر روسیه نداشته است.

به گزارش واشنگتنپست و به گفته یکي از مقامهاي اطلاعاتي فعلي و پیشــین آمریکا، «سرگئي کیسلیاک»، سفیر روسیه در آمریکا به مقامات بالادســتي خود در مســکو گفته است، او دوبار با سشــنز دیدار داشته و در این دیدارها درباره مســائل مرتبط با مبارزات انتخاباتي صحبت کرده است. دو مقام رســمي کاخ سفید هم به شرط عدم افشاي هویت خود در گفتوگو بــا خبرگزاري رویترز، جزئیات این گــزارش را تأیید کردهاند. یکي از آنها ميگوید سشــنز، ارتبــاط خود با ســفیر را پذیرفته اما، ادعا ميکند جلسات وي با ســرگئي کیسلیاک، درباره ترامپ نبوده است. این مقام دولت آمریکا ميگوید: «پرســش این اســت که آیا او خطوط قرمز را رد کــرده و درباره اطلاعات محرمانه، توافقهــاي احتمالي براي لغو تحریمها، در صورت تمایل روسیه به سرمایهگذاري در آمریکا یا هیلاري کلینتون صحبت کرده است یا نه؟»

دونالد ترامپ هم با ارسال پیامي در توییتر، نوشت: «یک درز اطلاعات محرمانه جدید در آمازون، واشنگتنپست، اینبار علیه دادستان کل، جف سشــنز. درز غیرقانوني اطلاعات، مانند مورد جیمــز کومي، باید متوقف شــود». گزارش واشنگتنپســت تنها چند روز بعد از دور جدید فشــارها بر سشــنز و انتقاد ترامپ از او منتشر شــد. ترامپ در گفتوگویي که در نیویورکتایمز روز چهارشــنبه منتشر شد، از انتخاب سشنز ابراز پشیماني کرد و گفت اگر ميدانست سشنز خود را از تحقیقات مرتبط با روسیه کنار ميکشد، هرگز از اول او را انتخاب نميکرد. بااینحال یکي از سخنگوهاي کاخ سفید، روز بعد تأکید کرد که رئیسجمهور کماکان به سشنز اعتماد دارد، در غیــر این صورت، وي هنوز دادســتان کل نبود. سشــنز هم یک روز بعد به رســانهها گفت تا زماني که مناسب باشد، به کار خود ادامه خواهد داد. جف سشنز که پیش از دادستاني کل کشور، به عنوان سناتور در کنگره آمریکا حضور داشــت، یکي از نخستین جمهوريخواهان سنا بــود که به حمایت از نامزدي دونالد ترامپ برخاســت و به عنوان یکي از چهرههاي اصلي ســتاد انتخاباتي او فعالیت کرد. حالا اما به احتمال زیاد فشارها براي کنارهگیري او بیشتر ميشود. سشنز بعد از آنکه معلوم شد، افبيآي مشغول تحقیق و تفحص درباره رابطه میان اعضاي ستاد دونالد ترامپ با روســیه است، خود را از قدرت مدیریتي و نظارتياش بر این تحقیقات افبيآي معاف کرد.

اما این فقط سشــنز نیست که درگیر ماجراي ارتباط با مقامات روسي شده است، پســر ترامپ، دونالد ترامپ جونیور، هم یکي از کساني است که در طول کارزار انتخاباتي ترامپ، با یکي از وکلاي روس ارتباط داشته اســت. حالا آسوشــیتدپرس براساس اســنادي که به دســتش رسیده، ميگوید این وکیل روسي که با پسر ترامپ دیدار و گفتوگو کرده، نماینده یک واحد نظامي تحت نظر آژانس اطلاعات روســیه بوده است. در این پرونده آمده اســت که «ناتالیا وسلنیتسکایا» بین سالهاي 20۱۱ و 20۱2 نماینده واحد 55002 ارتش روســیه بوده که تحت نظر آژانس اطلاعات اصلي روســیه موســوم به «افاسبي» کار ميکرد. دیدار دونالد ترامپ جونیور و این وکیل روس با حضور داماد ترامپ و رئیس ستاد انتخاباتي ترامپ پس از آن انجام شــد که وسلنیتســکایا گفته بود اطلاعاتي براي ضربــهزدن به کمپین ریاســتجمهوري هیلاري کلینتــون دموکرات در دست دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.