طراح: بیژن گورانی

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- قیمت بــازاری- هر موجود زنــدهای که بتواند اعمال حیاتی مانند رشــد و تولید مثــل را انجام دهدخوشخوان ۲- بیخبری- مقیاس مســافت قدیمیبدخلــق 3- دایــره شــکل و توخالی- ظروف مســی میســازد – وصفها ۴- از آلات موســیقی- از القاب اشرافی زنان اروپا- اصل و نسب 5- مدرک کارشناسیشهری در روسیه- چوب خوشبو 6- طلق نسوز- راهرو باریک و دراز 7- لایه درونی کره چشم- فلاپی دیسکبالشتک نانپزی 8- رها- شهری در فارس- خوشحالی و ســرور 9- بخشــش، عطــا- مرکز خریــد- نامربوط 10- میوه ملین و اشــتهاآور- ســازمان پیمان آتلانتیک شــمالی 11- غذای رقیق- ســاحل دریا- گویند حبیب خدا اســت 1۲- آرام بخش- خدای خدایان در اساطیر یونانی- کم وزن 13- ساکنان محله- روحانی یهودیآزرده 1۴- بت عصر جاهلیت – خوراک مجردی- نوعی عفونت ویروســی با ایجاد دانههــای صورتی رنگ در پوست 15- جملگی- متکبر- صد مترمربع.

عمودی:

1- دومین پادشــاه قاجــار- رواج دادن ۲- ظرف غــذای ســربازان در پــادگان- نوعــی آبگوشــتپراکندهکردن دشمن 3- پاکتر- تنبل- باعث و موجب ۴- ادا و اطــوار- انتظار روی دادن امری خوشــایندلوله بلند برای کشیدن اتومبیل از کار افتاده 5- فرمان اتومبیل- نوعی لقب- محوطــه محصور برای توقف خودروهــا 6- راه و روش عبــادت- در حال نالیدنپول ژاپن 7- نوعــی چاپ- مخترع برق- گنجه لباس 8- خوراکی از اســفناج- چین و چروک پوســت- دوره هزار ساله 9- آســانی- از گازهای اصلی تشکیلدهنده هوا- قــوم حضــرت موســی )ع( 10- دورنمای عمرمقدمــه اندیشــیدن- خــدای مصریــان قدیــم 11- از واحدهای اندازهگیری حافظه کامپیوتر- از باشــگاههای

فوتبــال اســپانیا- نیــم ســاعت! 1۲- پــدر- طریقه و روش- از ماکیان 13- لقب پادشــاهان روم- حالتی در نخستین ماههای حاملگی- قتلگاه 1۴- بهره وام- شاعر سرشناس ادبیات شیلی- پایتخت نیجریه 15- ماه آخرنوازنده برجسته و بینالمللی کمانچه کشورمان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.