وقتی انگليس ویزا نمیدهد

Shargh - - سیاست -

اینروزها بحــث ویزانگرفتن احســان عبداللهی از تصویرگران کتاب کودک که قرار بود در جشــنواره ادینبورگ حضور داشــته باشد، موردتوجه رسانههای انگلیس و شــبکههای اجتماعی قرار گرفته اســت. روزنامــه گاردین نیز گزارشــی دراینباره منتشــر و با عبداللهی و مدیر انتشــارات تاینــی اول نیز گفتوگو کرده اســت. برای سومین ســال متوالی است که این جشنواره ادبی و هنری از نویسندگان و تصویرگران این انتشارات مستقل دعوت میکند که برنامههایی برای کودکان داشته باشند و متأسفانه هر سال نیز این عدم صدور روادید از ســوی سفارت انگلیس رخ میدهد. مرجان وفاییان و علي اصغر سیدآبادي نیز نتوانستند در ســالهاي قبل ویزا دریافت کننــد. این بار نامه از طرف سفارت انگلستان در دوبی ارسال و حتی عنوان شده حق درخواست تجدیدنظر یا حق بررسی پرونده را ندارد. کتابها راهی است برای آشنایی با دنیاهای متفاوت و فرهنگها. بههرحال به نظر میرسد گرچه لندن و تهــران روابط دوجانبه را بهبــود دادهاند، اما به نظر میرســد بریتانیا صدور ویزا بــرای ایرانیان را سختتر کرده است. همانطور که گاردین هم مطرح کرده چندیپیش برخی از متقاضیان ویزای انگلیس در ایــران ادعای فســاد در سیســتم دریافت وقت و دریافت ویزا را مطرح کرده بودند.

نیکجو، مدیر جشنواره بینالمللی کتاب ادینبورگ و رئیس صنــدوق بینالمللی جایزه بینالمللی کتاب «بوکرمن» در سال ٢0١7، برای تبرئه در تصمیمگیری به توییتــر رفت. وی گفــت: «چرا دولت انگلســتان برای ســال ســوم رأیگیری ویزای «ebookbook» را انکار میکنــد؟». او در یکســری از توییتها به این تصمیمگیری اعتراض کرد. در توییتر نیز هشــتگهای Visafor# عبداللهی مدام منتشــر میشود. جو، هم چنیــن گفته اســت: «فرهنگ بریتانیا آســیب خواهد دید اگر ناشــران بلندپرواز ماننــد TinyOwl_Books نمیتواننــد نویســندگان بینالمللــی خــود را بــه جشــنوارههای کتاب بفرســتند. چگونــه میتوان از کلیشــهها و مقابله با تعصب در انگلیس جلوگیری کرد، اگر ویزای نویسندگان انکار شود؟».

یــک ســخنگوی وزارت امور خارجه بــه گاردین گفته اســت: «ما در موارد خاص نظــر نداریم. تمام درخواستهای ویزا درباره شایستگیهای فردی آنها مورد بررسی قرار میگیرند و متقاضیان باید شواهدی ارائه دهند تا نشــان دهند که آنهــا از الزامات قوانین مهاجرت برخوردار هستند».

میتوان نتیجهگیری کرد که بعضا آثار نویسندگان و هنرمندان معاصر ایرانی تحتالشــعاع سیاست و اخبار منفی قرار میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.