نازنین مریم

Shargh - - سیاست - غلامرضا امامی

مریم ماند به روزگاران... مریم میرزاخانی... و مادر ایران بر ســوگ او فراوان گریســت... بر پیکر او نماز گزارده شد... بر پیکر گلی که در غربت غرب به خاک ســپرده شــد در کنار دختر زندهیاد و یادگار مهندس مهدی بازرگان، فرشته بازرگان، فرشته زمینی دیگری آرمیده است.

در آن جمع کوچک مختاباد غزلی از حافظ خواند و حاضران ترانه زیبای «گل مریم» را

چند ماه پیش در ســوگ زندهیاد فرشــته بازرگان به مجتمع خیریه رعد رفته بودم در شــهرک غرب... یک مجتمــع خیریــه بیادعــا کــه در کار آموزش حرفهای به ناتوانان و نیازمندان است. مجتمعی که فرشــته بازرگان مدرســش بود و پدر مریم، مهندس میرزاخانی گرامی، عضو انجمن اســلامی مهندسین از مدیرانش...؛ مجتمعی که بیادعا کارهایي میکند کارســتان. بیش از ۵0 ســال پیش به همت زندهیاد مهندس مهــدی بازرگان این انجمن پــا گرفت و در همــه این ســالها با همــه افتانوخیزانهــا در راه سازندگی میهن به جد و جهد کوشیده است.

از مریــم دختری بــه یــادگار مانده که بــا دریغ شناسنامه ایرانی ندارد و او نیز همچون بسیاری پسران و دختران دیگر، از داشــتن این ســند محروم است... چون پدرش ایرانی نیســت!!! گویا اکنون مجلس در پی آن اســت که این گره را بگشــاید... نهتنها از دختر نازنین مریــم...، بلکه از انبوهی دخترکان و پســرانی که مادرشان ایرانی اســت و پدرشان افغانی و غربی و شرقی و بیشناسنامهاند. ایمان دارم که مادر ایران گلهای زیبای جاودانی زاییده و میزاید چون مریم... که جهان تاریک و تیره ما با نور دانایی و هنر و آگاهی و آزادگیشــان روشن میسازند... ایمان دارم، مریم با ســیمایی چون فرشــتگان... با دلی همانند پریان... با اندیشهای بلند همانند دانایان ماندگار جهان به ابدیت پر کشید و فرشته زمینی ما میهمان فرشتگان آسمان شد که با بالهایشان برای دیدارش پر گشودهاند.

سفر بهخیر... آخرین سفر بهخیر نازنین مریم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.