توزيع دولتی مواد مخدر 49 سال بعد

Shargh - - صفحه اول - روزبه کردونی*

انتشــار خبر تصویب نهایی پیشــنهاد توزیــع مــواد مخدر دولتــی در کمیســیون حقوقی و قضائــی مجلــس، مباحــث مختلفــی را در فضای عمومی ایجاد کرده اســت. این اتفاق که سیاســتی مهم در حوزه مواجهه با ســوءمصرف مواد مخدر، در عرصه عمومی به بحث گذاشته شود تا با بررسی همهجانبه و تحلیل همه ابعــاد آن، زمینه برای اخذ بهترین و مؤثرترین تصمیم مهیا شــود، پدیده مبارکی اســت. در این میان، بسیار ضروری است هــم تجربه داخلی توزیع مــواد مخدر دولتی در ایــام پیش از انقــلاب و هم تجــارب بینالمللی درباره توزیع درمانی مواد مخدر بررســی و به آن توجه شود. در اسفند 1347 که قانون اجازه کشت محدود خشــخاش و صدور تریاک در قوه مقننه وقت تصویب شــد، در ماده 3 ایــن قانون، اجازه مصرف مواد افیونی داده شــده بود. در آییننامه اجرائی قانون برای معتادان بالای 60 سال کارت ســهمیه و برای مراکز خاص و برای افراد زیر 60 ســال نیز با تجویز پزشک، مجوز استفاده از تریاک دولتی صادر شــده بود. در یک تحقیق در ســال 1353، مشخص شد از ابتدای سال 1348 تا مهر 1353، بیش از 160هزار کوپن مواد مخدر دریافت شده است. نظرات یكســانی درباره اینكه تجربه توزیــع دولتی مواد مخدر موفــق بوده یا نه، بیان نشده است. برای مثال، یک محقق )سعید مدنی( در کتابی که درباره اعتیاد در ایران در ســال 1390 نگاشته، پیرامون مبارزه با اعتیاد در دوران پیش از انقلاب مینویسد: «مداخله دولت در توزیع تریاک و ایجاد بازار رســمی بــرای خریدوفروش تریاک، هیچگاه نتوانست مانع از گسترش بازار غیرقانونی مواد شــود». همینجا باید متذکر شــد که بسیار ضروری است قبل از هرگونه تصمیم درباره تكرار تجربه توزیع دولتی مواد مخــدر، تأثیرات اجرای این سیاست در سالهای پیش از انقلاب به دقت و در یک فضای کاملا علمی و بیحاشــیه بررسی و محل توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، باید به این مســئله هم اشاره شــود که تجربه توزیع درمانی مواد مخدر در کشــورهای مختلف موجود است و میتوانــد و باید محل توجه باشــد. در این نوع درمــان، معتاد در یــک روند منظــم تزریق مواد قرار میگیرد. به بیــان دیگر، این رویكرد بهعنوان روشــی فرعی و مكمل در درمان مصرفکنندگان کاربــرد دارد؛ ازاینرو، معیارهــا و ضوابطی برای تجویز این شــكل از درمان پیشبینی شده است. حداقل ســن، حداقــل مدت زمانی کــه بیمار به مــواد مخدر اعتیاد داشــته یا شــواهدی مبنی بر اینكه شكلهای دیگر درمان مؤثر واقع نشدهاند، از ایــن ضوابط هســتند. مواد درمانــی علاوه بر هدف تــرک اعتیــاد، به اهــداف دیگــری مانند مصرف کمتــر، کاهش جرائم، بهبــود وضعیت ســلامت و شــرایط اجتماعی نیز معطوف است. برای نمونه در ســوئیس، هدف از اجرای این نوع درمان، ایجاد پایــداری در زندگی مصرفکنندگان از طریــق دیدارهای منظــم و تســهیل ارتباط با خدمات اجتماعی و مشــاوره سلامتی و حمایتی گســتردهتر اســت. در ســال ۲01۲، مرکــز کنترل مواد و اعتیــاد اروپا مروری بــر مطالعات مرتبط با مواددرمانی در ســوئیس، هلند، آلمان، اسپانیا، کانادا و انگلســتان داشت. در این تحقیق، شواهد محكمی از اثربخشی این نوع درمان در مقایسه با متادوندرمانــی روی افــرادی کــه اعتیــاد طولانیمدت داشــتند و به دیگر اشــكال درمان واکنشی نشان نداده بودند، ارائه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.