فصل داغ ديد و بازديد ايران و عراق

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: ایران و عراق دیگر وسوسه فرار از قرار به سرشــان نميزند؛ آنها مدتهاســت که بر سر یك هدف مشــترك، جنگ علیه تروریســتها، با هم طرح همــكاري دارنــد و رفتوآمد؛ براي همیــن روزي که هیئت ایراني با ریاست حسین جابریانصاري...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.