مضجع شريف امام رضا) غبارروبی شد

Shargh - - صفحه اول -

پایــگاه حفظ و نشــر آثار حضرت آیــتالله العظمی خامنهای:

در آســتانهی ماه ذیالقعده و دهه کرامت، مراسم غبارروبی مضجع شریف ثامنالحجج حضرت علیبن موسیالرضا )علیهماالسلام(، صبح روز گذشته در فضایی معنوی و با حضور مقام معظم رهبری...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.