فصل داغ ديد و بازديد ايران و عراق

وضعيت مرز آبي ايران و عراق بررسي شد

Shargh - - سیاست -

ايران و عراق ديگر وسوسه فرار از قرار به سرشان نميزند؛ آنها مدتهاست که بر ســر يك هدف مشــترك، جنگ عليه تروريستها، با هم طرح همکاري دارنــد و رفتوآمد؛ بــراي همين روزي که هيئت ايراني با رياســت حســين جابریانصاري، معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه ايران، راهي بغداد ميشود، وزير دفاع عراق به تهران ميرسد؛ اين آغاز فصل گرم رابطه دو کشور است. دور جديد نشستهاي «کميته مشترک حقوقي و فني ايران و عراق» آغاز شد. عصر روز شنبه، حسين جابریانصاري، معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه ايران، در رأس هيئتي متشــکل از کارشناسان مسائل سياسي، حقوقي، نظامي، نقشــهبرداري، بنادر و کشتيراني براي سفری دوروزه وارد بغداد شد. عصر روز شــنبه، ايرج مسجدي، ســفير ايران در عراق و تعدادي از مسئولان وزارت خارجه عراق در فرودگاه بغداد عراق، از جابریانصاري اســتقبال کرد. او در اين سفر با مقامات رســمي عراقي ديدار ميکند. «نزار خيرالله»، معاون وزارت خارجه عراق، مسئول هيئت عراقي در اين نشست است.

اروندرود و مرز ايران و عراق

صبح يکشنبه، جابريانصاري با فؤاد معصوم، رئيسجمهور عراق، درباره روابط دوجانبه و آخرين تحولات منطقه ديدار و رايزني کرد. در اين گفتوگوها که بهصورت دورهاي در تهران و بغداد برگزار ميشــود، آخرين وضعيت مرز رودخانهاي دو کشور در اروندرود، منطبق با معاهده مرزي سال 19۷۵ الجزاير، وضعيت کشتيراني در اين رودخانه مشترک و نيز راههاي ارتقاي همکاريها بهمنظور بهرهبرداري از اين آبراه مرزي برای توسعه و رونق اقتصادي دو کشور بررسي میشود و درباره آنها تبادلنظر خواهند کرد. فؤاد معصوم براي حضور در مراسم تحليف رياستجمهوري که دعوتنامه رسمي آن قبلا ارسال شده است، دعوت شد.

موصل بعد از آزادي

نشست بعدي جابريانصاري با ابراهيم الجعفري، وزير امور خارجه عراق، بــود. او در ديدار با ابراهيم الجعفري، ضمن تبريک پيروزيهاي اخير عراق در نبرد عليه تروريسم و آزادســازي موصل، بر ادامه حمايت جمهوري اسلامي ايــران از تلاشهاي مردم و دولت عراق براي ايجــاد ثبات و آرامش در عراق جديد تأکيد کرد. ابراهيم الجعفري ضمن برشمردن موفقيتهاي جديد عراق و ابعــاد گســترده همکاريهاي ايران و عراق، بر اراده دولت اين کشــور براي توســعه هر چه بيشــتر روابط دوجانبه تأکيد کرد. قرار است او در اين سفر با جمعي از مســئولان عراقي ديدار و رايزني کند. يکي از برنامههاي اين ســفر، برگزاري نشســت کميته مشترک سياسي ايران و ســوريه است. 19 تير بود که حيدر العبادي، نخستوزير عراق، به شهر موصل سفر کرد و پس از حرکت در مناطق مختلف بخش مرکزي شهر، بهطور رسمي پايان دولت خلافت را اعلام کرد. سه ســال بعد از خلافت خليفه خودخوانده دولت اسلامي )داعش( و تأسيس خلافت اســلامي آنها، مقاومت نيروهاي داعش را شکست داد. اين زمــان بود که نخســتوزير عراق با حضور در ميان فرماندهان نظامي ارشــد عراق، آزادي شــهر موصل را از اشغال گروه تروريستي داعش بهطور رسمي اعلام کرد و اين پيروزي را به تمام ملت عراق تبريک گفت. او با ارســال پيامي گفت: «من از اينجا پايان، شکســت و فروپاشــي حکومتی جعلي و تروريستي را که داعش تروريســت از موصل اعلام کرده بود، رسما اعلام ميکنم». حالا سرنوشت موصل آزادشده از دست داعش و چگونگي بازسازي آن موضوعي است که مقامات عراقي درباره آن سخن ميگويند. يکي از موضوعهاي محل بحث در سفر جابریانصاري، موصل بعد از آزادي است.

اگر ايران نبود عراق از بين ميرفت

وزير خارجه عــراق پس از پايان ديدارش بــا جابريانصاري، در بيانيهاي درباره آن نشســت توضيــح داد. او گفت در اين نشســت، درباره پيروزيهاي بــزرگ عراقيها در جنگ بــا گروهک داعش و حمايتهايي که کشــورهاي دوست از عراق کردند و همچنين در رابطه با اوضاع منطقه و جهان گفتوگو کرديم. الجعفري ضمن تأکيد بر اهميت گسترش همکاريهاي بين دو کشور و مشــارکت ايران در بازســازي زيرســاختهاي برخي از شــهرهاي عراق، از حمايتهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينههاي مختلف و بهويژه در جنگ با داعش تقدير و تشــکر کرد و گفت: «اگر ايران نبود عراق از بين ميرفت». او بر ضرورت فعاليت هرچه بيشتر کميسيون مشترک تهران و بغداد و گسترش همکاري مشترک تأکيد کرد.

آغاز فصل جديد در روابط دفاعي ايران و عراق

سرلشــکر عرفانمحمود عبدالغفور عبدالله الحيالي، وزير دفاع عراق، روز شــنبه به تهران آمده اســت. او عصر روز گذشــته با دريابان علي شمخاني، دبير شــوراي عالي امنيــت ملي، ديــدار و درباره آخرين تحــولات منطقه و روابط دفاعي ميان دو کشــور گفتوگو کرد. شــمخاني در اين ديدار با تجليل از ايســتادگي حماسي مردم، ارتش و نيروهاي مردمي عراق در برابر تهديدات گروههاي تروريستي، گفت: «همکاري نزديک ميان کشورهاي قرباني تروريسم در منطقه در راســتای مقابله نظامي، امنيتي و فرهنگي با تروريسم، ضرورتي اجتنابناپذير و عاملي بازدارنده در مسير شکلگيري مجدد تروريسم و دخالت نظامي بيگانگان به بهانه مقابله با آنان خواهــد بود». او افزود: «درحاليکه مقامــات آمريکايي و ائتلاف ادعايي مقابله با تروريســم، بازپسگيري مناطق اشغالشــده از ســوي داعش را نيازمند نبردي هفتســاله عنوان ميکردند، دولــت، ارتش و نيروهاي مردمي عراق با حمايت مرجعيت ديني و با اتکا به توان و اســتعداد بومي خود، توانستند در مدت کوتاهي سرزمينهاي اشغالي را آزاد و تروريستهاي تکفيري را به خاک ذلت بنشانند». شمخاني همچنين تأکيد کرد: «دولت و ملت جمهوري اســلامي ايران مانند گذشــته پشــتيبان نيروهاي مسلح عراق خواهند بود و در راستاي استقرار کامل امنيت و آرامش در اين کشــور و محو کامل تهديدات تروريستي در تمام عرصههاي مورد نياز، ازجمله بازسازي و توسعه شهرها، همکاري خواهند داشت». وزير دفاع عراق در اين ديدار با ابراز قدرداني از پشــتيبانيهاي بيدريغ دولت، ملت و نيروهاي مســلح ايران از عراق در مبارزه با تروريسم و نقش تعيينکننده اين حمايتها در پيــروزي ملت عراق در برابر داعش، تأکيد کرد: «با توجه به اهداف و منافع مشترک ايران و عراق، تقويت سازوکارهاي گسترش همکاريها در عرصههاي مختلف ضروري اســت». او افزود: «ارتش عراق بهصورت مســتقل و متکي به تجربههاي ســالهاي اخير خود با هرگونه تجاوز و اشغال خاک اين کشور برخورد کرده و اجازه شــکلگيري فتنه جديد و اقدامات غيرقانوني را با هدف تجزيه عراق نخواهد داد». عصر روز شــنبه، وزير دفاع عراق در ديدار با سردار حسين دهقان، وزير دفاع ايران، درباره تحولات منطقه و عراق گفتوگو کردند. همچنين در ديدار وزيــر دفاع ايران و عراق، يادداشــت تفاهم همکاريهاي دفاعي- نظامي ميان دو کشور امضا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.