طرح مشترك دموکراتها و جمهوريخواهان عليه ایران، روسيه و کره شمالي

Shargh - - سیاست -

شــرق:

بالاخره اعضاي دموکــرات و جمهوريخواه آمريکا براي تحريم ايران به توافق رسيدند. اگرچه اين توافق بيــش از يک ماه به طول انجاميد و افت و خيز فراواني سر راه داشت اما بالاخره اولين دور تحريمهاي آمريکا عليه ايران بعد از رويکارآمدن دونالد ترامپ و تغييرات مجلس در اين کشور، به ثمر نشست. استني هوير، از رهبران حزب دموکرات در کنگره آمريکا، خبر توافــق دو حزب بر ســر اين تحريمهــا را اعلام کرده، درحاليکه اواســط بررســي تحريمهاي ايران، تحريم روسيه نيز به اين طرح اضافه شده بود؛ اين بار تحريم کرهشمالي نيز به آن اضافه شده است. طرح مربوط به تحريمهاي ايران و روسيه با عنوان «مقابله با اقدامات بيثباتکننده ايــران» حدود يک ماه پيش در مجلس ســناي آمريکا به تصويب رسيد. طرح تحريمي ايرانروسيه موســوم به S. با 98 رأي موافق و دو رأي مخالف به تصويب رســيد. اما تصويب آن در مجلس نمايندگان به دليل يک نقض آييننامهاي و پيشــنهاد جمهوريخواهــان براي اضافهکردن کرهشــمالي به ايــن طرح، به تعويق افتاد. قوانين آمريکا الزام ميکند که هرگونــه بازبيني در لوايح بايد بــه تصويب هر دو مجلس نمايندگان و ســنا برســد. اکنون با تغييراتي که در طرح جديد اعمال شــده اســت، انتظار ميرود ســنا و مجلس نمايندگان هر دو ايــن تحريمها را به تصويب برســانند. اين طرح قرار اســت روز سهشنبه در مجلس نمايندگان آمريکا به رأي گذاشــته شــود. بعد از آن بايد طرح در ســنا دوباره تصويب شــود. با اين حــال عمده کارشناســان معتقدند ايــن طرح به تصويب نهايي ميرســد. در فرايند تصويب اين طرح، ســناتورها بارها طرح اوليه را بازنگري و مواردي را به آن اضافه يــا کم کردند. اصليتريــن نگراني آنها اين بود که تحريمهاي جديد، ناقض برجام نباشد. تحريم روســيه و کرهشــمالي نيز به ترتيب بــه اين تحريمها اضافه شــدند. اگر اکثريت نمايندگان دو حزب اصلي مصوبه ســنا را تأييد کنند، تحريمهاي جديد با امضاي دونالد ترامپ، رئيسجمهور، اجرائي خواهد شد. حتي اگر رئيسجمهور قصد نداشــته باشد آن را امضا کند، رأي بالاي نمايندگان موجب خواهد شــد که حق وتو از رئيسجمهور گرفته شود. با اين حال بارها مقامات ايراني تأکيد کردند که تحريمهاي جديد روح برجام را نقض ميکند. بر اساس برخي از بندهاي برجام، آمريکا موظف اســت مثل ديگر شــرکايش در برجام، مسير تجارت با ايران را سهل کند، اما با تصويب تحريمهاي جديد همچنان فضاي تجــارت با ايران را نگرانکننده ميکند. هنوز مشــخص نيست اين تحريمها چه افراد يا بخشهايي را مشمول تحريم ميکند. برخي منابع خبري گفتهاند که بر اســاس اين طرح رئيسجمهور آمريکا ميتواند سپاه پاسداران را وارد ليست تحريمها کنــد. اين اقــدام ميتواند موجــب افزايش تنش بين نيروي دريايي آمريکا با نيروي دريايي ســپاه مســتقر در خليج فارس شود. اســتني هوير، از رهبران حزب دموکرات در کنگره آمريکا، گفته اين تحريمها تصويب ميشــوند تا ايــران و روســيه پاســخگوي «اقدامات بيثباتســاز» خود باشــند. او معتقد است توافق دو حزب اصلي آمريکا تضمين ميکند که دو حزب بتوانند بر اجــراي تحريمها نظارت کنند. بن کاردين، ســناتور ارشد دموکرات در کميته روابط خارجي نيز گفت توافق حاصلشده درخصوص تحريم سه کشور ايران، روسيه و کرهشــمالي پس از «مذاکرات فشرده» محقق شده است. با اين حال، نانسي پلوسي، رهبر حزب دموکرات در مجلــس نمايندگان آمريکا ابــراز نگراني کرده که ممکن است اضافهشــدن کرهشــمالي به اين طرح، فرايند تصويب آن را در ســنا به تعويق بيندازد. وي با انتشار بيانيهاي تأکيد کرد: درحاليکه ما از تحريمهاي شــديدتر عليه کرهشمالي حمايت ميکنيم و مجلس نمايندگان نيز آن را تصويــب کردهاند، من اين نگراني را دارم که اضافهکردن اين کشــور به طرح مذکور به جاي تصويب تحريمهاي جداگانه عليه آن، باعث شود فرايند تصويب در ســنا به تعويق بيفتد. رئيس کميته امور خارجي و رهبر اکثريت مجلس نمايندگان آمريکا نيز در دفاع از توافق قانونگذاران اين کشور بر سر طرح تحريمهاي روسيه، ايران و کرهشمالي مدعي شدند اين سه کشور همسايگان خود را تهديد ميکنند و به دنبال تضعيف منافع آمريکا هستند. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتي مجلس نمايندگان آمريکا، اد رويس، رئيس کميتــه امور خارجي و کويــن مککارتي رهبر اکثريت جمهوريخواه در مجلس نمايندگان با انتشار بيانيهاي از توافق قانونگذاران بر سر طرح تحريمهاي روسيه، ايران و کرهشمالي استقبال کردند. به گزارش اســپوتنيک، دميتري پسکوف، ســخنگوي کرملين در واکنش به توافق اعضــاي مجلس نمايندگان آمريکا بر سر طرح جديد اين کشور براي تحريم روسيه، ايران و کرهشمالي گفت مسکو درخصوص طرح آمريکا که هدف آن اعمال تحريمهايي جديد عليه روسيه، ايران و کرهشــمالي اســت و متن آن روز شــنبه منتشر شد، ديدگاهي کاملا منفي دارد. )خبر تحريم روســيه را در صفحه جهان بخوانيد(.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.