مضجع شریف امام رضا)ع( غبارروبی شد

Shargh - - سیاست -

پايگاه حفظ و نشــر آثار حضــرت آيتالله العظمی خامنهای:

در آستانهی ماه ذیالقعده و دهه کرامت، مراســم غبارروبــی مضجــع شــريف ثامنالحجج حضرت علیبن موسیالرضا )عليهماالسلام(، صبح روز گذشــته در فضايــی معنوی و با حضــور مقام معظم رهبری و جمعی از علما و قشرهای مختلف مردم برگزار شد. در طول مراسم، قاريان و مداحان اهلبيت عصمت و طهــارت )عليهمالســلام( با قرائت آيــات نورانی قرآن و مديحهســرايی به اين آيين باشکوه، معنويت و روحانيت خاصی بخشــيدند. مقام معظم رهبری در ســنوات گذشــته نيز در اين مراسم معنوی که از جمله برنامههای مستمر آستان قدس رضوی است، حضور داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.