منشور حقوق شهروندي اسلامي است نه غربي

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

دســتيار ويژه رئيسجمهــور در امور حقوق شــهروندي، در جلســه ســتاد صيانت از حقوق شهروندي اســتان هرمزگان، گفت: «اينکه ميگفتند منشــور حقــوق شــهروندي برگرفته از غرب اســت، درست نيســت بلکه اين منشور يک ســند اسلامي، ايراني اســت و رئيسجمهوري بر اين امر تأکيد داشته است».

الهــام اميــنزاده، افــزود: «منشــور حقــوق شــهروندي يک اختراع جديد نيســت و در ســال 1361 فرمــان 8مادهاي امام خمينــي)ره( درباره حريم خصوصي افراد را صادر کردند، سال 1381 مقام معظم رهبري درباره حقوق اقتصادي ملت، که جلوي رانت و فســاد اقتصادي گرفته شــود، سخن گفت».

او عنوان کرد: «مبناي حقوقي منشــور حقوق شــهروندي، قانون اساســي جمهوري اســلامي است. منشــور حقوق شــهروندي با رعايت اصل تفکيک قوا بررسي و تصويب شده و دولت از زمان تصويب اين منشور تعامل ســازندهاي با ساير قوا داشته است، بدون حضور و همکاري دستگاههاي اجرائي فضاي لازم براي اجراي حقوق شهروندي ايجاد نخواهد شد».

اميــنزاده افزود: «براســاس آسيبشناســي صورتگرفته اگر دســتگاهها حقــوق همديگر را رعايت کنند و در هــر تصميمگيري ابعاد حقوقي ديده شــود، اين ميتواند حکمراني مطلوب باشد. اگر مشارکت و نظارت عمومي اتفاق بيفتد يکي از ضروريات جامعه رخ داده اســت. اگر شهروند در تصميمگيري و اجرا مشارکت کند کاهش هزينهها و بهــرهوري بــالا اتفاق ميافتد. بايد از رســانهها بخواهيم فرهنگ مسئوليتپذيري را به مردم ارائه کنند. در همين راستا بايد نهادهاي مدني را تقويت کنيم».

او با بيان اينکه رســانه ملــي ميتواند قوانين را به شــکل جذابتری به مردم اطلاعرساني کند و آمــوزش دهد، گفت: «براي مثــال اکثر زندانيان در زندانهاي کشــور تنها به دليل اطلاع نداشتن از قوانين، اســنادي را امضا کردهاند و طبق قانون بدهکارند اما در واقعيت بيگناه هستند و اين عدم آشــنايي با قوانين جزايي و قانون اساسي موجب افزايش زندانيان در زندانها شــده است». دستيار ويژه رئيسجمهور اضافــه کرد: «بنابراين خدمت عمومي حق مردم است و حقشــان است بدانند دولت در زمينه حقوقشــان چگونه عمل ميکند، حکومــت اســتبدادي خدمــت ميدهد تــا بهره بيشتري بگيرد، اما حکومت مردمي به خواسته و نياز مردم توجه ميکند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.