نظر پژوهشکده شوراي نگهبان درباره رجل سياسي

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

سيامک رهپيک، رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان، روند بررســي موضوع «رجل سياســي» در شوراي نگهبان را تشــريح کرد. او با اشاره به اينکه «رجل سياسي» يکي از شرايط انتخابشوندگان در هنگام ثبتنام انتخابات رياســتجمهوري اســت، تصريح کرد: در شــوراي نگهبان اين شرايط بررسي شد و در سال 9۲ يک آييننامه داخلي تهيه شد. وي ادامه داد: بعد از ابلاغ سياستهاي کلي انتخابات بنا بر اين شد که اين شرايط ازجمله «رجل سياسي» تنظيم و اعلام شــود. در پژوهشکده شوراي نگهبان مطالعاتــي صورت گرفت، گزارشــي تهيه شــد، به صحن شــورا هم اعلام شد؛ البته شــوراي نگهبان آن آييننامــه قبلي را هم مجددا بررســي کرد؛ اما از نظــر زماني، زمان بررســيها به نحــوي بود که مقارن با انتخابات رياســتجمهوري شــد. معاون اجرائي و امور انتخابات شوراي نگهبان خاطرنشان کرد: وقتي اين موضوع به پژوهشــکده ارجاع شــد، پژوهشــکده مطالعاتي را انجام داد و گزارشهايی هم تهيه شد. درباره روش و متُد ورود به اين بحث و چگونگــي تنظيم اين شــرايط مدلهاي مختلفي پيشنهاد شــد که اينها در کنار آن آييننامه قبلي در جلسه شــوراي نگهبان مطرح شد؛ ولي با توجه به شــرايط وقت و زمان انتخابات، ايــن جمعبندي تا قبل از انتخابات 96 انجام نشــد. رهپيک تأکيد کرد: مطالعات دراينباره ادامه دارد. انشــاءالله در آينده اگر شــوراي نگهبان نتيجه نهايــي را تصويب کرد، اعلام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.