روحاني با هر 3 فراکسيون مجلس همکاري ميکند

Shargh - - سیاست -

ايلنا: وزيــر ارتباطــات و فنــاوري اطلاعات، در پاسخ به اين ســؤال که چرا شما در ديدار با اعضاي فراکســيون نماينــدگان ولايــي گفتهايــد کــه نظر رئيسجمهور به اصولگرايان نزديکتر است؟ گفت: من نگفتم که نظر آقاي رئيسجمهور به اصولگرايان نزديکتر است. من گفتم آقاي رئيسجمهور بنايشان بر اين اســت که با هر سه فراکسيون کنوني مجلس شوراي اسلامي همکاري داشته باشند.

او در پاســخ به اين سؤال که با توجه به حمايت اصلاحطلبان از آقاي روحاني در چهار ســال گذشته و بهويــژه انتخابات رياســتجمهوري، ايــن انتظار وجود دارد کــه دولت دوازدهــم اصلاحطلبتر از دولت يازدهم باشــد. چقدر آقــاي رئيسجمهور به اين مطالبه پاســخ خواهند داد؟ عنــوان کرد: آقاي رئيسجمهور چه در ايام انتخابات رياستجمهوري و چه پــس از آن، اعــلام کردند دولــت من، دولت فراجناحي اســت. ايشــان گفتند دولت من، از همه نيروهاي شايسته و معتدل استفاده ميکند؛ بنابراين آقــاي رئيسجمهور همان رويهاي را که براي دولت يازدهــم در پيش گرفتند، براي دولــت دوازدهم نيز در پيش ميگيرند و به دنبال تشــکيل دولتي قويتر، منســجمتر و با کارايي بيشتر هســتند. واعظي گفت: آقــاي روحانــي در انتخابهايشــان گرايشهــاي سياســي افراد را دنبــال نميکند و هرکســي را که شايستهتر از ديگران است، انتخاب ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.