پيام آيتالله سيستانی به آيتالله صافیگلپايگانی

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

آيتالله سيســتانی، مرجع شيعيان عراق به آيتالله صافیگلپايگانی نامه نوشت. او در اين نامه از پيام آيتالله صافیگلپايگانی به مناســبت آزادی موصل تشــکر کرد. در بخشــی از اين نامه آمده اســت: «رشادتها و جانفشــانیهای مردم غيــور عــراق از پير و جــوان، بــزرگ و کوچک در کارزار سرنوشتساز سه سال گذشته، هرچند برای اينجانب دور از انتظار نبود اما حقا ســبب افتخار و مباهات و شايســته تقدير و تشکر فراوان است». پس از نبردهای سنگين و خانه به خانه در موصل ميان نيروهای عراقی با گروه تروريســتی داعش، عراقیها سرانجام هشــتم تيرماه امسال اين شهر را آزاد کردند.

آيتالله سيســتانی، به دنبال ســقوط موصل فتــوای معروف جهاد کفايی خود را اعلام کرد که در نتيجــه آن نزديک به يــک ميليون عراقی برای پيوســتن به مدافعان و نيروهای مســلح به مراکز نظامی مراجعه کردند و همان هنگام تشــکيلات مهم الحشدالشــعبی نيز تشــکيل شــد که بدنه اصلــی آن را نيروهای داوطلب مردمی تشــکيل دادند و در ســه سال گذشته پيروزیهای بزرگی را محقق کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.