حمايت يونسي از تداوم وزارت علوي

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

دســتيار ويژه رئيسجمهوري در امور اقوام و اقليتهاي دينــي و مذهبي با رد شــايعات درباره هرگونه گزارش ضــد وزير اطلاعــات دولت يازدهم، گفت: معتقدم سيدمحمود علوي از هر گزينه ديگري براي احراز پســت وزارت اطلاعــات در کابينه دولت دوازدهم بهتر و شايســتهتر اســت. کســاني که اين اخبار و گزارشها را منتشــر ميکنند، نه خير من و نه صلاح آقاي علوي را ميخواهند. حجتالاسلام علي يونسي، افزود: اعتقاد من، نظر کارشناسي و سياسي من اين اســت که ابقای آقاي علوي در وزارت اطلاعات از هر گزينه ديگري بهتر اســت. در شرايط فعلي وزارت اطلاعات و دولــت، اقتضا ميکند کــه در حوزههاي امنيتي کشــور و وزارت اطلاعــات کمترين تغييري در مديران ارشد اين وزارتخانه صورت بگيرد.

او افزود: اتفاقــا وقتي معاوناول رئيسجمهوري نيز از من نظرخواهي کــرد، هم نظر خودم و هم نظر کساني را که با آنها مشــورت کردم، با او بيان کردم و تأکيد کردم که هم نظر شــخصي مــن و هم نظر آن کارشناسان و مشاوران اين است که مصلحت در ابقای آقاي علوي در پست وزارت اطلاعات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.