استقبال تهران از آمادگی پکن برای کمک به گفتوگوهای آستانه

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

شيه شيائو يان، فرستاده ويژه چين در امور ســوريه، روز گذشته با مديرکل خاورميانه و شمال آفريقای وزارت امورخارجه ديدار کرد. او با اشــاره به سابقه روابط خوب و طولانی چين با جمهوری اسلامی ايران و ســوريه، آمادگی کشورش را برای همکاری مؤثر در مبارزه با تروريســم اعلام کرد و گفت: از نظر چين تنها راهحل بحران در ســوريه، راهحل سياســی و گفتوگوهای ســوری- سوری است و چين از آن حمايت میکند.

نماينده چين درباره همکاری سه کشور ايران، روســيه و ترکيه در «آســتانه» و کمک به کاهش خشونتها گفت: چين آماده ارائه کمکهای لازم برای تقويت آتشبس در ســوريه اســت. محمد ايرانی نيز در اين ديدار با تأکيد بر اشــتراک مواضع ايران و چين در قبال تحولات جاری در ســوريه، بر ضرورت تداوم مشــورتهای دو کشور برای کمک به خاتمه بحران جاری و همچنين کمک به مردم اين کشور در روند بازسازی سوريه تأکيد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.