روحاني رئيسجمهور همه مردم است

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

نبي حبيبي، دبيرکل حزب مؤتلفه: بيش از نيمــي از واجدان شــرايط بــه رئيسجمهور رأي ندادهاند. آيا آقــاي روحاني ميخواهد آنها را ناديده بگيرد؟ آقــاي روحاني بايد رئيسجمهور همه مردم باشد. اينکه گفته شود حالا در مسئوليتهاي رده بالا نوبت اين ۲۴ ميليون نفر است، حرف درستي نيست. در چينش کابينه بايد تدين، انقلابيبودن و کارآمدي و کاربلدي حرف اول را بزند. اين سخن با اين موضع رئيسجمهور که دولت دوازدهم فراجناحي خواهد بود، هم مغايرت دارد. البته کســاني که در انتخابات توفيق رأي اکثريت را نداشــتند، فقط يک حرف دارند و آن اينکــه دولت بايد کارآمد باشــد و وزراي دولت جديد براي مردم کار کنند، نه جناح خود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.