استارندقاراد هبایبان تبکمارنکزیبا کوجوهداگذشدتر یلک غسالو هنوقرب میگی مزجانایمعرد

Shargh - - اقتصاد -

شرق: مجمع عمومی بانکهای بسیاری برگزار نشد؛ این در حالی بود که آخرین روز تیرماه قرار بود مجمع آنها برگزار شود؛ اما بانکها پس از آنکه بانک مرکزی شروط سهگانه خود را برای اصاح صورتهای مالی اباغ کرد، تصمیم به لغو مجامع گرفتند و هشت بانک دیگر مجامع را براساس اعام قبلی برگزار کردند. با پایان ســال مالی منتهی به اسفند گذشته، شرکتهای مختلف خود را برای برگزاری مجمع سالانه آماده میکنند که دراینمیان در روزهای پیشرو، پشت ترافیک مجامع شــمار زیادی از بانکهای بورســی و فرابورسی قرار گرفتهاند. برخی بانکها ازجمله بانکهای صــادرات، ایرانزمین و کارآفرین هم مجمع خــود را به تاریخ دیگری موکول کردند. تعــدادی دیگر ازجمله ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرضالحســنه مهر ایران، انصــار، دی و حکمت ایرانیان 31 تیر و براســاس اعام پیشین مجمع خود را برگزار کردند و نتایج آن را در اختیار رســانهها قرار دادند.هرچند هنوز مجامع بانکهای سامان، کارآفرین، پارسیان، قوامین، اقتصاد نوین، سپه، توسعه تعاون، رفاه کارگران، سرمایه، سینا، توسعه صادرات، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، مسکن، بانک قرضالحسنه رسالت، مؤسسه اعتباری ملل و کوثر به دلیل به حد نصاب نرسیدن یا برخی مشکات دیگر تاکنون برگزار نشــده اســت. البته روز شــنبه مجامع بانکهای پارسیان، پاســارگاد و شــهر به خاطر به حد نصاب نرسیدن لغو شد.از دو سال پیش و با اجرائیشــدن برجام و لغو تحریمهای بینالمللی با توجه به ورود بانکها به عرصه بینالملل یکی از پیششرطهای این موضوع انطباق صورتهای مالی بانکهای ایرانی با اســتانداردهای IFRS بود و در این راســتا اواخر سال 1394 بانک مرکزی در نامهای به بانکها از آنها خواست تا صورتهای مالی خود را با این اســتانداردها منطبق کنند؛ هرچند با توجه به اینکه این امر مهم از سوی برخی بانکها محقق نشــد و برخی اختافنظرها بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی وجود داشت، در سال 139۵ برگزاری مجامع بسیاری از بانکها لغو شد و به تعویق افتاد.امسال با توجه به فرارسیدن زمان برگزاری مجامع بانکها، بانک مرکزی در نامهای به مدیران بانکی بر پیششرطهای لازم برای برگزاری مجامع تأکید و حتی اعام کرد که اگر شرایط تعیینشده رعایت نشود، مجامع لغو خواهد شــد. در نامــهای که بانک مرکزی به بانکها ارســال کرده، یادآور شده که براساس بخشنامههای پیشین که این بانک صادر کرده، صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانکها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت الزامات و همچنین برگزاری جلسه مشــترکي با ناظران بانکی ذیربط در مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است.در این نامه سه شرط برای بانکها تعیین شده اســت؛ نخست ارسال پیشنویس صورتهای مالی بانکها و مؤسســات اعتباری با نمونه صورتهای مالی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع. از سویی دیگر ارسال پیشنویس نهایی گزارش حســابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و مؤسســه اعتباری حداقل یک ماه پیش از برگزاری مجمع شــرط دیگر بانک مرکزی بوده اســت. همچنین بانک مرکزی از بانکها خواســته تا گزارش موارد انطباقنداشتن عملکرد بانکها و مؤسســات اعتباری با قوانین و مقررات پولــی و بانکی و هم بخشنامه بانک مرکزی حداقل یک ماه پیش از برگزاری مجمع به بانک مرکزی ارسال شود.

IFRS چیست؟

استانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی IFRS استانداردهایی جهانی، یکســان، با کیفیت بالا، فهمپذیر و لازمالاجرا برای گزارشــگری مالی هســتند که از ســوی نهاد استانداردگذار زیر نظر بنیاد اســتانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی؛ یعنی هیئت اســتانداردهای حســابداری بینالمللی IASB وضع میشوند. این هیئت از یک آوریل 2001 راهاندازی شده است.

IFRS به نفع بانکها نیست

«ضوابط برگزاری مجامع بانکها نســبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و همان ضوابط ســال گذشته حاکم است که حسابها براساس IFRS تهیه شــود. خب؛ روشن اســت که براي بانکها سخت اســت که این کار را انجام دهند؛ چراکه اگر این کار را بکنند، باید برای مطالبات معوقشــان ذخیره بگیرند و این کار به این معنی اســت که بخشی از ســود را کنار بگذارند و اگر ســود ندارند، باید بخشی از سرمایهشــان را برای مطالبات مشکوکالوصولی که احتمــالا دریافت نخواهند کرد، کنار بگذارند». اینهــا را احمد حاتمییزد، مدیرعامل اســبق بانک صادرات، به «شرق» میگوید. به بیان او این کار حتما باید انجام شــود؛ وگرنه هیچ بانکی از خارج به سیستم حسابداری بانکهای ایران اعتماد نخواهد کرد و اگر اعتماد نکنند، با این سیســتم کار نخواهند کرد. به بیان حاتمییزد، بههرحال زمانی که بانک ایرانی میخواهد اعتبار اسنادی باز کند، اگر حسابهای آن را قبول نداشته باشد و اعتباری برای آن قائل نباشد، به قطع صددرصد اعتبار اســنادی را که بانک ایرانی میخواهد به شکل نقد مطالبه میکند. دراینمیان طبیعی هم اســت که به این بانکها حق داد.این مدیر ســابق بانکی توضیح میدهد: بانک مرکزی ســال گذشته این استاندارد را برای بانکها اجباری کرده اســت؛ درحالیکه باید ســالهای پیش هم این کار را میکرده اســت. دلیل اینکه امروز هم به فکر افتاده است، این است که بانکهای خارجی فشار آوردهاند. میخواهم بگویم، فشار بانکهای خارجی است که بانک مرکزی را سر عقل آورده است.به گفته حاتمییزد، برگزارنشدن کنونی مجامع هیچ عواقبی ندارد و تنها دیرتر برگزار میشود. به گمانم مجامع تا شــهریور یا مهر برگزار میشود. به نظر میرســد بانکها در نهایت مجبور میشوند مجامع خودشان را برگزار کنند. مانند بانک صادرات که سال گذشته زیان نشان داد و مجمع برگزار کرد، در سال جاري هم ناچار است که همین کار را بکند. همین هشــت بانکی هم که امسال مجمع برگزار کردهاند، بههرحال توانستهاند این کار را انجام دهند و مورد تأیید بانک مرکزی هم بوده که اتفاق افتاده است.

لوازم و بسترهای لازم را نداریم

درهمینحال یک مقام آگاه که نخواســت نامش گفته شــود، به «شرق» توضیح داد: بانک مرکزی دو ســال اســت )و حتی امسال هم بخشنامهای داده اســت( که تأکیــد میکند بایــد بانکها صورتهای مالی خودشــان را براساس نمونهای که بانک مرکزی میگوید، یعنی استانداردهای مشابه IFRS )گزارشــگری مالی بینالمللی( بدهند تا بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع را بدهد. از ســوی دیگر ســازمانهای بورس و حسابرسی هم مدعی شدهاند به ارائه صورتهای مالی براساس آنچه بانک مرکزی میگوید، نیازی نیست. بنابراین بانکها پا در هوا ماندهاند.به گفته این مقام آگاه به نظر میرســد این زورآزمایی بورس و بانک مرکزی اســت. این ســازمانها مدعی هستند بانک مرکزی نمیتوانــد صورتهای مالی ارائه کند و وارد حوزه اســتانداردگذاری شــود. بانک مرکزی هم میگوید اصا وارد حوزه استانداردگذاری نشدهایم.او ادامــه میدهد: به موجب قانون مقررات پولی و بانکی که مقررات حاکمیتی کشــور اســت، من اجازه دارم چنین چیزی بخواهم. از نظر قانون هم درست میگوید. در این روند یکســری بستر و لوازم نیاز اســت تا بانکها بتوانند در آن بســتر با اســتانداردهای روز جهانی همسو شــوند؛ برای نمونه داراییها باید به قیمت روز ارزیابی شــود. چه کسی باید این را ارزیابی کند؟ اگر بگویند کارشناسان رسمی دادگستری باید این کار را انجام دهند، خب؛ روشن است که نتیجه چیســت. این مقام آگاه ادامه داد: آنها پیشتر ارزیابیشان را کردهاند و محصولش را میبینید؛ اکنون داراییها بیش از قیمت واقعیشان در حسابها ثبت شده است؛ یعنی از سوی کارشناسان قیمتگذاری شدهها مورد اعتراض دادگاه و بانک مرکزی و حتی بورس هم قرار گرفته اســت. خب؛ اینجا روشن میشــود که آن نهادی که قرار است صورتهای مالی بانکها را بررسی کند، اصا قدرت و ابزار لازم را ندارد. خب در کشورهای دیگر چنین نهادهایی وجود دارد. یکسری نهادها رسمی هستند و کارشان ارزیابی داراییهاست؛ در ایران متأســفانه چنین نهادهایی وجود ندارد.او گفــت ضمن اینکه بانکهای ایران بهدلیل اینکه از ســالهای قبل ذخیره لازم را نگرفتهاند، رقمی که باید ذخیره بگیرند، بسیار زیاد است، چراکه ذخایر را در سالهای گذشته بهدرستی محاسبه نکردهاند و بانک مرکزی هم در سالهای گذشته نظارت مؤثری نداشته است، در نتیجه مطالبات معوق بانکها بر ذخایر مربوطه بســیار زیاد است.به گفته ایــن مقام آگاه باید بدهیها و داراییهــای بانکهایی که میخواهند IFRS را انجام دهند به قیمت روز ارزیابی شود. استاندارد پیشین بهروز نیست و همان قیمت اولیه را ثبت کرده بودند. بانک مرکزی هم دیر این اســتانداردها را اباغ نکرده اســت؛ بلکه بانکها نمیخواهند زیر بار این استانداردها بروند. بورس نیز چون نمیخواهد شــاخص کل پایین بیاید، فشار میآورد.او ادامه میدهد: به گمان من امسال مجامع اصا برگزار نمیشوند. سازمان بازرسی کل کشور هــم در نامهای خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی موضع بانک مرکزی را تأییــد و اعام کرده بانکها باید صورتهای مالی نمونه خود را براســاس دســتور بانک مرکزی رعایت کنند. درهمینحال بانک مرکزی هم مُصر است درصورتیکه بانکها دســتورالعمل بانک مرکزی را رعایت نکنند، از برگزاری مجامع آنها خودداری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.