فولادیها پیشتاز شدند

Shargh - - اقتصاد - علی آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

روز گذشــته در بــورس اوراق بهادار با بازگشــایی نمادهای بهمجمعرفته، شاخص کل توانست 192.24 واحد افزایش یابد. از ســوی دیگر فلزات اساســی باز هم پیشــتاز بازار بودند و تأثیر بســزایی بر شاخص کل گذاشتند.دیروز 809 میلیون انواع سهم و اوراق بهادار به ارزش دوهزار و 867 میلیارد ریال خریدوفروش شد که این معامات باعث رشــد 192.24 واحدی شاخص کل شــد و رقم آن به 80 هزار و 863 واحد رســید. در این معامات «فولاد» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشــت که در مقابل آن «پارســان» اجازه رشــد بیشــتر را از شــاخص کل گرفت و تأثیــر منفی معادل 43.۵6 واحدی را بر شــاخص به ثبت رساند. شاخص فرابورس نیز با رشد 0.4 واحدی به عدد 924.2 واحدی رســید که بیشــترین تاثیر مثبت را «سمگا» گذاشت.در پایان معامات بــورس تهران که 640 میلیون ســهم و حقتقــدم به ارزش یــک هــزار و 874 میلیارد ریال دادوستد شــد، باز هم «پرداخت» بیشترین بازدید را در بین ســایر سهام داشــت. همچنین در فرابورس بیش از 169میلیــون انواع ســهام و اوراق بهــادار به ارزش 992میلیارد ریال معامله شــد که 42 میلیون ورقه آن بــه ارزش ۵42 میلیارد ریال بــه بازار بدهی اختصاص داشــت.گفتنی است؛ شــاخص قیمت در پایان بازار با رشــد 62.8 واحدی، عدد 26 هزار و 39۵.6واحد را به نمایش گذاشت و شاخص آزاد شناور نیز با رشد 4۵.99 واحدی، عدد 89 هزار و 120واحد را به ثبت رســاند.از آنجایی که مجامع اکثر شرکتهای بورسی برگزار شده بود، صف بازگشاییها طولانی شــد. دیروز بازار شاهد بازگشــایی بیش از 20 نماد معاماتی در بورس تهران و فرابــورس بود که در پی این گشــایشها، «فولاد» با رشد 8.02درصدی، «خمحرکه» و «سبهان» هرکدام با رشــد پنج درصدی بیشترین افزایش قیمت و «قشهد»، «مداران» و «بنیرو» بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهــران رقم زدنــد. در فرابورس نیز بیشــترین افزایش قیمت از آن «سمگا» با رشد 6.68 درصد شد. بیشترین کاهش قیمت را «کمرجــان» تجربه کرد.در معامات دیروز «پرداخت» باز هم بیشترین صف خرید را داشت و «ســخزر» نیز با بیشــترین صف فروش مواجه بود. از آنجایی که «فولاد» با حجم 134میلیون سهمی ارزش معامات خــود را 134میلیارد ریال رقم زد، بیشــترین حجم و ارزش معاماتی را داشت.

از ســوی دیگر؛ دیروز معاون وزیــر نفت از افزایش حجم خوراک پتروشــیمیها در دو ســال خبــر داد و گفــت: کاهش خوراک ارســالی به پتروشــیمیها که در برخــی از ماههای ســال اتفاق میافتــد نیز از دیگر چالشهای صنعت پتروشیمی اســت که گاه فازهای پارس جنوبی بــه حالت اورهال مــیرود و خوراک یا میزان تولید اتان کمتر میشود. بنابراین تصمیم گرفته شد تا برای ســال جاری و آینده حجم خوراک ارسالی به مجتمعهای پتروشــیمی افزایــش یابد.این اقدام تا حد زیادی راهگشای توقف یا کندشدن فرایند تولید در پتروشــیمیها بود که امید است با این اقدام مشکات رفع شــوند و وضعیت تولید شــرکتهای پتروشیمی حاضر در بورس بهبود یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.