خانههای قفسی

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

آمار سرشــماری نفوس و مسکن ســال 139۵، نشــان میدهد یکپنجم واحدهای مســکونی کشــور بین ۵1 تا 7۵ مترمربع و یکهزارم واحدهای مســکونی نیــز بیش از ۵00 مترمربع مســاحت دارند. این در حالی اســت که همین آمار، مؤید آن اســت که مطابق همین آمار، واحدهای مســکونی کشــور ۵0 متــر و کمتر، 9.7 درصــد آمار را به خود اختصاص دادهاند که نســبت به سالهای قبل، روند افزایشی داشته است.براساس نتایج «سرشــماری عمومی نفوس و مسکن 139۵» در بخش مســکن که از ســوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، از مجموع 22میلیونو 830هزارو ســه واحد مســکونی معمولی در کشــور، چهارمیلیونو 9۵0هزارو ‪21.7( 711‬ درصد( واحد مســکونی بین ۵1 تا 7۵ مترمربع مساحت دارند که یکپنجم واحدهای مســکونی در کشور است و واحدهای مســکونی با مساحت ۵00 مترمربع و بیشتر بــا تعداد 32هــزارو 896 واحــد )0.1 درصــد( کمترین ســهم را دارند. این آمار در حالی منتشــر میشــود که مطابق آمار ســال 1390، واحدهای مســکونی که ۵0 تا 100 مترمربع مســاحت دارند، 64.6 درصد بوده است.بر این اســاس، دومیلیونو 114هزارو 710 واحد مســکونی معــادل 9.7 درصــد از خانههای کشــور ۵0 مترمربع و کمتــر، چهارمیلیــونو 9۵0هزارو 711 واحد مســکونی معادل 21.7 درصد بیــن ۵1 تا 7۵ مترمربع، دومیلیونو 149هزارو 600واحد مســکونی معــادل 9.4 درصد بین 76 تا 80 مترمربــع و پنجمیلیونو 763هزارو ۵۵۵واحد مســکونی معادل 2.2۵ درصد بین 81 تــا 100 مترمربع اســت. همچنین آپارتمانها و خانههای بین 101 تا 1۵0 مترمربع، پنجمیلیونو 323هزارو 776 واحد مســکونی معادل 23.3 درصد، خانههای بین 1۵1 تا 200 مترمربع، یکمیلیونو ۵88هــزارو 4۵0 واحد مســکونی معادل هفــت درصد و خانههای بیــن 201 متر تا 300 مترمربع، 641هزارو 9۵2 واحد مسکونی معادل 2.8 درصد از متراژ خانههای کشور را تشکیل میدهند.همچنین از مجموع 22میلیونو 830هزارو ســه واحد مســکونی معمولی در کشور، هشــتمیلیونو 97۵هزارو 1۵3 واحد )39.9 درصد( آپارتمانی و 13میلیــونو ۵48هزارو 8۵0 واحد (60.7 درصد( غیرآپارتمانی است. تغییرات تعداد ملک در کشور نشــان میدهد بین ســالهای 1390 تا 139۵، دومیلیونو 870 هزار واحد مسکونی به خانههای کشور اضافه شــده است. از این تعداد 91.7 درصد آپارتمانی و 8.8 درصد غیرآپارتمانی بوده اســت.همچنین براساس نتایج سرشماری سال گذشــته، 60 درصد از خانوارهای ایرانــی در واحدهای مســکونی ملکــی، 31 درصد در واحدهای مســکونی اســتیجاری و رهنی و 9 درصد در واحدهای مسکونی ســازمانی )برابر خدمت( یا رایگان قرار میگیرند. این نســبتها در قیاس با سرشماریهای قبلی نشــان از کاهش تملــک واحدهای مســکونی و افزایش تعداد خانوارهای مســتأجر دارد.طبق بررســی مرکز آمار ایران، تعداد خانههای خالی در ســال 90 برابر با یکمیلیونو 663 هزار واحــد بود که این بدین معنی است که در پنج سال گذشته 924 هزار واحد آپارتمان به واحدهای مسکونی کشور اضافه شده است.

کاهش سطح زیر بنای واحدهای مسکونی

کمال اطهاری، اقتصاددان متخصص در حوزه مسکن، در گفتوگو با «شــرق» دراینباره میگوید: بعد از یک دوره که سطح زیربنای واحدهای مسکونی و تعداد اتاقهای در اختیار خانوار روند فرایندهای داشــته، این روند رو به کاهش گذاشــته و در کنــار آن با افزایش اجارهنشــینی روبهرو هستیم.

او میافزایــد: برایناســاس، رابطه مــورد انتظار این آمارها با افزایش بدمسکنی در دهکهای پایین بهخوبی دیده میشود، درحالیکه در مقابل، هم تعداد واحدهای مســکونی افزایش یافته و هم مسکن دوم را برای اقشار دهکهای بالا شاهد بودهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.