توزیع دولتی مواد مخدر 49 سال بعد

Shargh - - اقتصاد -

کاهش چشــمگیر در ادامــه مصرف قاچاقی خیابانــی، بهبــود در ســامت جســمی و روانی معتــادان و کاهــش در جرائم ناشــی از مصرف مواد، در مقایسه با ســطوح قبل از شروع درمان، از ایــن نتایــج بوده اســت. همچنین در بررســی انجامشده در ســه مطالعه اثرات اقتصادی مواد درمانی، فرضیههای مختلفی را در محاسبه سود و هزینهها لحــاظ کردهاند. هزینههای معمول در ایــن رویکرد، شــامل منابع بالینــی و روانی مورد نیــاز برای ارائه درمان روزانه در تمام طول ســال و ســاختمانها و هزینههای اداری تسهیل چنین خدماتی اســت. در مقابــل، مزایایی مانند کاهش هزینههــای درمانــی در ارتباط با بهبود ســامت و کاهــش هزینههای مربوط به پلیس و سیســتم عدالت کیفری در کاهش جرم و جنایت را به دنبال دارد. مطالعــه دیگــری دراینباره، بیــان میکند: «شــواهدی وجود دارد که ایــن هزینه با توجه به مزایایی که برای جامعــه به همراه دارد، با توجه به اثربخشــی درمان در کاهش جــرم و جنایت و بهبود سامت بیماران و تعامل اجتماعی جبران، مقرونبهصرفه اســت». جمعبنــدی اینکه ابعاد سیاســت توزیع دولتی مواد مخدر باید در فضای گفتوگوی اجتماعــی به طور دقیق و همهجانبه بررسی شــود. میتوان با مطالعه تجارب داخلی و بینالمللی، تصمیمی اتخاذ کرد که در شــرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان، بهترین و مؤثرترین اثــر را در مبارزه با ســوءمصرف مواد مخدر به دنبال داشته باشد.

* مديركل دفتر امور آسيبهاي اجتماعي وزارت رفاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.