افق مبهم سهم ۳۰ درصدی زنان

Shargh - - اقتصاد -

که در این صورت با چنددرصد در سال اول برنامه شــروع میکنیــم که بــه 30 درصد در پایــان برنامه برسیم؟ یعنی امسال که سال اول برنامه ششم توسعه است، با 10 یا 1۵ درصد از مدیران شروع میکنیم، بعد هر ســال پنج درصد به آن اضافه میشــود تا به 30 درصد در 1401 برسیم؟

3( ما تجربه اجرانکردن برنامههای توسعه را مثل برنامه چهارم داریم، همچنین تجربه بسیاری در اجرا نشدن قوانین و مصوبات را هم داریم. اگر اجرا نشد، به کجا باید شکایت ببریم؟

4( آیا اصا تفکر دولت دوازدهم در ســال 1401 بر ســر کار خواهد بود یا دولت دیگــری همه بافتهها را رشته خواهد کرد؟

اطمینان دارم افراد زیادی از این یادداشت متعجب خواهند شــد که چرا حالا هم که دولتمردان رضایت دادهاند، من اظهار شــادمانی نمیکنم. شاید اگر شما هم در سن من بودید، خیلی از این واکنش شگفتزده نمیشدید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.