چشمانداز مسکن در اقتصاد ایران

Shargh - - اقتصاد -

9- درعینحــال دلیل نمیشــود که سیاســت مســکن کارآمدی در کشــور بهویژه برای گروههای کمدرآمــد وجود نداشــته باشــد البته ایــران فاقد چنین سیاست عملی کارآمد قابل تداومی است که دولتهای بعدی با توجه به اســتحکام برنامهای و قانونی آن ناچار به ادامه آن باشــند. در کشوری که 20 میلیون نفر به شکل اسکان غیررسمی در حاشیه شــهرها زندگی میکنند و 33 درصــد خانوارهای شــهری و 41 درصد از خانوارهای روســتایی آن زیر خط فقرند، باید دولت سیاســت مدون و روشــنی برای تأمین مســکن گروههای کمدرآمد جامعه که قادر به مشــارکت و رقابت در تأمین مسکن و حتی دریافت وام بانکی و بانکپذیری نیســتند، داشــته باشد. این کار یکی از اصلیترین وظایف دولتهای مدرن به شمار میرود.

*استاد توسعه اقتصادی و برنامهريزی منطقهای دانشگاه شهيدبهشتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.