ارائه آخرین لوایح دفاعي ۷ اصلاحطلب به دادگاه

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

وکیل هفت چهــره اصاحطلب از ارائه آخرین لوایح دفاعي به شــعبه 26 دادگاه انقاب خبر داد و گفت: منتظر صدور رأي دادگاه هستیم. حجــت کرماني افــزود: پس از برگــزاري آخرین جلســه و اخذ دفــاع از مــوکان، در مهلت مقرر وکاي پرونده و موکان آخرین لوایح دفاعي خود را تقدیــم دادگاه کردند و در واقع دادرســي ختم شد. دادگاه رسیدگيکننده با بررسي لوایح دفاعي در مهلت مقرر اقدام به صدور رأي خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.