راهکار وزیر نیرو برای مشترکان پرمصرف آب

Shargh - - اقتصاد -

خبرآنلاین:

وزیر نیرو اعتقاد دارد آنهایی که آب را بیشــتر از حد معقول استفاده میکنند، باید بهای بیشــتری برای آن پرداخت کنند.حمید چیتچیان، وزیر نیــرو در برنامــه «حوالی امروز» شــبکه پنج دربــاره ارزانبودن قیمت آب و اســتفاده نابهجای آن توســط گروهی از مــردم گفت: «مــا معتقدیم آنهایــی که زیادتر از معمــول آب مصرف میکنند، نهتنها بایــد هزینههــای آب را پرداخت کنند بلکه باید بهایی بالاتــر از آن پرداخت کنند».وزیر نیرو در واکنش به این سؤال که چرا تاکنون چنین تصمیمی در وزارتخانــه تحــت مدیریتش اجرائی نشــده به این شــکل پاســخ داد: «ما این موضــوع را پیگیری میکنیم. قانون هدفمنــدی یارانهها هم این حرف بنده را تأیید میکند. قانون برنامه ششم توسعه نیز همین را مورد توجه قرار داده اســت. متأسفانه این قوانین به دلیل اینکه موجب نگرانی و سختی برای برخی افراد در جامعه اســت، تاکنون اجرا نشــده اســت». چیتچیان درباره ارزانبودن قیمت آب و تأثیر آن بر مصرف گفت: «قیمت آب در ایران بسیار بســیار نازل است. ما تقریبا حدود نیمی از هزینهای که برای تأمین آب انجام میشود را از مشترکانمان دریافت میکنیم. همیــن پایینبودن قیمت موجب شــده بسیاری از مشــترکان خیلی جدی به مصرف آب توجه نکننــد و موجب اتــاف و هدررفت آب شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.