مدیر شهر فرودگاهی امامخمینی رفتنی شد

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: چند روز پــس از جابهجایــی مدیران شــرکت هواپیمایــی ایرانایــر، اینبــار نوبت به مدیر شــهر فرودگاهــی امام خمینی رســید تا در روزهای پایانی دولت یازدهم از ســمت خود کنار برود. عبــاس آخونــدی وزیر راهوشهرســازی در حکمیکوروش فتاحی را بهعنوان سرپرست جدید شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی انتخاب کرد و بهاینترتیب دوران ریاست نویدی در این بخش به پایان رسید. در حکم آخوندی آمده است: با توجه به اســتعفای محمود نویدی به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت و تا تعیین مدیرعامل جدید بهعنوان سرپرســت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی منصوب مینمایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.