آينه

Shargh - - سياست -

اصولگرايــان در بازیهــای ماکياوليســتی بيفتند همهچيزراباختهاند امیر محبیــان:

... به باور من؛ ارزش اصولگرایی به اســتحکام عقیدتی اصولگرایان و صداقت سیاســی و برقرارکردن تناســب میان سیاســت و دین اســت. اصولگرایان اگر در بازیهای ماکیاولیســتی سیاســی بیفتنــد؛ همه چیــز را باختهاند و اگر هــم انتخابات را میبردنــد بیگمــان در دراز مــدت باختــه بودند؛ چون پیروزی ما در پیــروزی دین و ارزشهای الهی و انســانی آن اســت. ما حق نداریم ارزشهای دینی را قربانی کســب قدرت کنیم. به عبارت خلاصه، اگر ما در چارچــوب ارزشهای الهی در میدان سیاســت و هر میدانی حرکت کنیم؛ چنانچــه ظاهرا هم ببازیم، پیروزیــم و اگر باورها و ارزشهای دین را دســتافزار قــدرت کنیم، حتی اگر قدرت را هم به دســت آوریم، شکســت خوردهایم. این تعریف مــن از اصولگرایی اســت. حرکت پاک توسط انســانهای پاک در مسیر الهی در خدمت مردم...

بيانيههای ضدايرانی آمريکا را پاسخ دهيد محمد اســماعیلی:

ایالات متحده آمریکا در هفته گذشــته دو بیانیه ضد ایرانی منتشــر کــرد. در بیانیه نخســت وزارت خارجه این کشــور مدعی شد ایران، ســوریه، یمن، عراق، بحرین و دیگر مناطق خاورمیانه را بیثبات کرده اســت... اقدام مناسب جهت مقابله بــا تاکتیکهــا و رویههای حقوقیـ سیاســی آمریکا، پویاترشــدن وزارت امورخارجــه در مقابــل اینگونه اقدامات اســت؛ بهعنوان نمونه دســتگاه دیپلماسی کشــورمان باید در مقابل بیانیههای ضدایرانی بیانیه مشــابه داده، به صورت مســتدل و مدلــل اقدامات حاکمیــت درباره حصر ســران فتنه یــا زندانیکردن جاسوســان آمریکایی را مطابق با قوانین جاری کشور عنــوان کنــد و رفتارهای اینچنینی آمریــکا را خلاف «اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها» بهعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل معرفی کند.

اميدواريم با تعامل به تغيير در کابينه برسيم محمود صادقی:

... نحوه مدیریت در وزارت کشور اساســا با مشــی آقای روحانی و مشی اصلاحطلبی سازگاری ندارد. آن شفافیت لازم وجود ندارد و بعضا مدیریت فامیلی و بعضی روابط حاکم است که منجر به نوعی انفعال و ضعف در مدیریت شده است... در مجموع برداشــت امیدوارکنندهای از فضای موجود نداریــم. اما باید توجه کنیم با همــه این جوانب باید با دولت همکاری کنیــم. نمیخواهیم این انتظارات منجر به ناهماهنگی بین دولت و مجلس شــود... ما تلاش میکنیم تعاملی صورت بگیرد و آقای روحانی تعدیلی در چینش کابینــه اعمال کند. اما اگر نتوانیم به توافق برســیم، احتمال اینکه بــه این گزینهها رأی ندهیم، منتفی نیست.

50 عضو خبرگان رئيسی را به ميدان رقابت آوردند مصطفی میرســلیم:

... بعدا فهمیدیم عدهای در مجلس خبــرگان متمایل به آقای رئیســی بودند که بهعنوان یک شــخصیت روحانی، از خانواده سادات و معتمد، میتواند نامزد موجهی باشد و در مقابل آقای روحانی جایگاه خوبی بهدست آورد. تشخیص آنها با توجه به نتیجه آرا ضعیف نبود. اما این تصمیمگیری در دی ماه رو نشــده بود... در تبلیغــات انتخاباتی ما میدانســتیم آقای قالیبــاف رأیآورنده نیســت. چرا باید همتمان را روی حذف فــردی بگذاریم که رأی نمیآورد... انتخابات به دور دوم میرفت و رقابت بین مــن و آقای قالیباف بود. در آن شــرایط البته آنچه را لازم بود میگفتم...

فاجعه برجــام نتيجه بیتوجهی بــه توصيههای رهبری محمدحســین محترم:

تیم مذاکرهکننده هستهای و برجامیــان، آن روز که جیک جیک مستانشــان بود و تذکرات و انتقادهای دلســوزان نظام و کشــور را با عناوینی چون دلواپسان و بیشناسنامهها و ترسوها و بزدلها جواب میدادند و هر دســتاوردی در کشور را -حتی موشــکهایی که خود مورد حملات سیاسی و رسانهای قرار میدهند- به برجام ربط میدادند و آن را جــزء افتخارات برجامی خود تلقــی و دیگران را از صدر تا ذیل نظام متهم به مانعتراشی در مسیر توسعه کشور و حل مشــکلات مردم میکردند... آمریکاییها در برجام ادعا میکردند ایران انرژی فسیلی از جمله نفت و گاز دارد و نیاز به انرژی هستهای ندارد و اکنون در معاهــده پاریس میگویند ایران و دیگر کشــورها برای جلوگیری از آلودگی محیط زیســت باید استفاده از انرژی فســیلی را کنار بگذارند! اما درعینحال خود برای تصاحب منابع انرژی فســیلی یعنی نفت و گاز مسابقه گذاشته، از جمله قرارداد توتال فرانسه که به گفته نخستوزیر ســابق ایتالیا، توتال از سوی آمریکا مأموریت داشــته به ایران برود تــا نفت ایران را بخرد و به آمریکا بفروشــد! ... . «متولی اجرائی»! که پشت پرده اینگونــه زد و بند میکنید و بــر محرمانهبودن قراردادها با آمریکاییها و فرانسویها و دیگران اصرار دارید، حداقل جوانمرد باشید و برای توجیه سرانجام نافرجام برجــام از رهبری هزینه نکنید و مســئولیت آنچه کردید خود باید بپذیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.