9 سال پیش در چنین روزی...

Shargh - - سياست -

احمدینژاد در دیدار فرستاده ویژه رئیسجمهور سودان: امروز ملتها اعتمادی به قدرتهای زورگو ندارند

کوثری و جهانگیرزاده، دو عضو کمیسیون امنیت ملــی مجلــس: ایســتادگی منطقی ایــران موجب عقبنشینی آمریکا شد

داوودی، معاون اول احمدینژاد اعلام کرد: رشد پنجبرابری احداث راههای روستایی در سه سال اخیر

احمدیان، معــاون وزیر نیرو خبــر داد: احتمال اجرای طرح محاســبه قیمت برق به قیمت آزاد در ششماهه دوم

صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد: وزارت ارشاد از فعالیتهــای فرهنگــی در دانشــگاهها حمایت میکند

طائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج: مأموریت فرهنگی سپاه پاسخ به تهدیدات نرم دشمن است

رحمتی، وزیر ســابق راه در مراسم خداحافظی؛ برخی سرمایهگذاریها سرابی بیش نیستند

شــورای شهر تهران از وزارت خارجه درخواست کرد؛ بررسی پیامدهای تغییر نام خیابان ایتالیا

ســازمان تربیتبدنی به ورزشکاران هشدار داد: ممنوعیت گفتوگو با رسانههای بیگانه

حکم حکومتی مقام معظم رهبری؛ سرپرســتی صمصامی در وزارت اقتصاد تمدید شد

شاکری، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران: مسیر اصلاحطلبان را در انتخابات ناهموار میکنیم

الیاس نــادران: اهداف لایحــه حملونقل محو میشود

احمدینــژاد: امــروز ملتهــا اعتمــادی بــه قدرتهای زورگو ندارند

عربمــازار، رئیس ســازمان امــور مالیاتی خبر داد: احیــای کد اقتصــادی از امروز؛ تمــام خریدها و قراردادهــای دولتی فقط با کــد اقتصادی انجام میشود

شــیخعطار، قائممقام وزیر خارجه: تهران به هر گام مثبت واشنگتن با گامی مشابه پاسخ خواهد داد

جلیلــی، دبیر شــورایعالی امنیــت ملی: بحث تعلیق در ژنو مطرح نشد. بحثها درباره ادامه مسیر و چگونگی ساختار مذاکرات و زمانبندی آن بود

جوانفکــر، مشــاور مطبوعاتــی احمدینــژاد: نمیتوان از رســانههای حزبی توقع اطلاعرســانی خدمات دولت را داشت

ســلامی، فرمانده نیروی هوایی ســپاه: نمایش قدرت موشکی سپاه، دشــمنان را به موضع ضعف کشاند

احمدینژاد: دولت به شــرایط خــارج و داخل کشور اشراف کامل دارد

حاجیبابایی، عضو هیئترئیسه مجلس: دولت برای افزایش حقوق متناســب با نرخ تورم یک ریال هم کسری ندارد

صیدانلو، مدیرکل فرهنگی ســازمان تربیتبدنی خبــر داد: ممنوعیــت خالکوبــی و مصاحبــه المپیکیهای ایران با رسانههای خارجی

میرتاجالدینی، نماینــده مجلس: اجرای صحیح طرح تحول اقتصادی، سه تا چهار سال زمان میبرد

آذر منصوری، معاون سیاســی جبهه مشارکت: احزاب اصلاحطلب بر اجماع و ائتلاف تأکید دارند

یحیــیزاده، نماینــده مجلس: مشــاهده برخی موارد باعــث ناامیدی مردم از ایجاد عدالت شــده است

حدادعادل، رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس: تفکرمان نسبت به فرهنگ، ناصحیح است

احمدینژاد: طرحهای بنیادین اقتصادی تاکنون به دلیل وسواسهای کارشناسی اجرائی نشده است رایس: به ایران ضربالاجل دو هفتهای دادیم رحیمی، معاون امــور مجلس احمدینژاد خبر داد: موافقت مقام معظم رهبری با تداوم سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد

دفتر آیــتالله هاشمیرفســنجانی خبر «شــام انتخاباتی» خبرگزاری فــارس را تکذیب کرد و قابل پیگرد قانونی خواند

احمدیان، معاون وزیر نیرو: آزادســازی قیمتها برق را از بهای غیریارانهای فعلی نیز فراتر میبرد

احمدینژاد: ملتها به قدرتهای اســتعماری اعتقاد ندارند

لاریجانــی، رئیس مجلــس: آمریــکا از مراجع بینالمللی بهعنوان ابزاری بــرای مقاصد تحمیلی خود استفاده میکند

شــیخعطار، قائممقام وزیر خارجه: ایران به هر گام مثبت پاسخ مشابه خواهد داد

وزیر خارجه فرانســه: حضور آمریکا در مذاکرات هستهای پیشرفت بزرگی است

وزیر خارجه ترکیه: دلیلی برای بدبینی نسبت به رســیدن به راهحل در موضوع هستهای ایران وجود ندارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.