میترسم در انتخابات ریاستجمهوری 1400 یک «حرّاف» انتخاب شود

Shargh - - سياست - ادامه در صفحه 7

محمدرضــا باهنــر در گفتوگــو با «خبرآنلایــن» دربــاره انتخابات گفتوگو کرده اســت. گزیده این مصاحبه که به وسیله «نسرین وزیری» انجام شده است، در ادامه میآید: - آنطور که لیدری اصولگرایان متمرکز در یک نفر باشد، اینگونه نیست. جریان اصولگرایی طیف وسیعی اســت از افرادی که مقداری تندمزاج هستند تا آدمهایی که یک مقدار نرمتر برخورد میکنند. اینها معمولا در بزنگاههایی مانند انتخابات تلاش میکنند جمع شــوند و حرف واحدی را بیــان کننــد. اما در شــرایط غیرانتخاباتی و شــرایط طبیعی دنبال آن شخصیتی که باشد و حرف آخر را بزند، نیستند. - دیگر دوران چهرههای کاریزماتیک در سپهر سیاست در حال تمامشدن است و باید «ساختار» جایگزین این نگاه شود. - الان دیگر زمان این نیســت که دنبال چهــره کاریزماتیک بگردیم. البته ایــن هم خســارتهای خاص خــودش را دارد، موقعی کــه یک چهره کاریزماتیک وجود داشته باشد. - موافقت و مخالفتم با ادامه حضور انتخاباتی آقای قالیباف شناور بود. مثلا یک هفته مانده به انتخابات جمعبندی من این بود که مثلا هر ســه یا چهار نفر باشند؛ یعنی آقای رئیسی، قالیباف و سایر دوستان هم باشند. اما سهشــنبه یا چهارشنبه من هم به این نتیجه رسیدم که آقای قالیباف کنار برود، بهتر است. - من الان علاقه ندارم روی آدمها حرف بزنم، بالاخره ممکن اســت هر کدام از این افراد بالقوه و بالفعل توانمندیهایی داشــته باشــند. حتی اینکــه بخواهیم این 16 میلیون رأی را تحلیل کنیم و بخواهیم جدا کنیم که چه مقدار از این آرا برای شــخص آقای رئیســی و چه میزانش سهم جریان اصولگرایی بود، خیلی کار ســختی میشــود. یــک زمانی ما در انتخابــات مجلس از حــوزه تهران 500 هــزار رأی میآوردیم و انتخاب میشــدیم، هرکسی میآمد و میگفت مثلا در فلان محله برای شما ‪5 0‬ هزارتــا رأی جمع کردم. یکی هم میآمــد و میگفت من ‪2 00‬هزار رأی در میان کارگرها برای شــما جمع کردهام و... وقتــی این موارد را جمع میزدیم، رأی من به پنج میلیون رأی میرسید! درحالیکه من 500 هزار رأی بیشتر نیاورده بودم اما پنج میلیون مدعی داشتم! - اینکه بخواهیم این 16 میلیون رأی را تفکیک کنیم یک مقدار ســخت اســت. این موضوع در مورد طرف برنده هم صدق میکند. خدا درجات آقای رفســنجانی را متعالی بگرداند، این اواخر جایی گفته بودند که اگر ما از آقای روحانی در سال 92 حمایت نمیکردیم، ایشان پنج درصد رأی بیشــتر نمیآورد. نمیخواهم بگویم این عدد دقیق است اما بههرحال اگــر حمایت آقای هاشــمی و اصلاحطلبــان نبود، رأی آقــای روحانی اینگونه نبود. - بــرای 1400 فکر کنم همین هزارو 600 نفر که این دوره ثبتنام کردند، دارند خودشــان را آمــاده میکنند! همان مردم عادی کــه در انتخابات ثبتنــام کردند. طبیعی اســت که آقای رئیســی و آقــای قالیباف هم میتوانند برای 1400 نامزد باشــند. بنده هم میتوانم باشــم! )خنده( نه اینکه حالا شــما این را تیتر کنید و بنویسید باهنر نامزد ریاستجمهوری بعد اســت! من خــودم را جزء آن گروهی گذاشــتم که بــیکار بودند و ثبتنام میکردنــد. خیالتان را راحت کنم که من جــزء ثبتنامکنندگان 1400 نیستم! میخواهم بگویم خیلیها میتوانند بالقوه برای انتخابات 1400 نامزد باشــند. اما اینکه چطور این موضوع بالفعل شــود و چطور جریانسازی انجام شود، باید بررسی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.