اعتراف مشائي به اشتباه

بايد به آنها حق بدهیم

Shargh - - سياست -

شــرق:

هر دو بــا هم یادداشــت نوشــتهاند. رئیس و مرئــوس و از ظلــم گفتهاند. احمدينــژاد که در یادداشــت قبلي خود در حمایــت از حمید بقایي از عنوان «گزارش یك ظلم بزرگ» اســتفاده کرده بود. ایــن بار هــم از دو «ظلم بزرگ» نوشــته اســت. اما مشائي در یادداشت خود از بازداشتهاي قبلي اعلام برائت کرده و گفته اســت بــه منتقدان حق ميدهد. حق انتقاد به ســكوت او و جریانــش در برابر آنچه بر ســر جریانهاي سیاســي دیگر رفت. یادداشــت تظلمخواهي نخست احمدينژاد در حمایت از بقایي که منتشــر شد و از عدم رعایت حقوق متهمان گفت، صداي معترضان در شبكههاي اجتماعي برخاست. او به طور مشخص به پوشاندن دمپایي بدون جوراب به متهم اشاره کرده و آن را نشانه بياحترامي یا نقض حقوق متهم دانســته بود. مــوج اعتراضات توییتري به سمت او سرازیر شــد. برخي عكسهاي متهمان سالهاي گذشــته که دقیقا با همان شكل در دادگاه ظاهر شــده بودند، منتشر شــد با طرح این سؤال که احمدينــژاد چــرا آن زمان به فكر حقــوق متهمان نبود؟ آن هم درحاليکه رئیــس دولت بود. آیا فقط وقتي پاي نزدیكان و حلقه یاران در میان اســت او یاد عدالتخواهي ميافتد؟! یادداشــت اخیر اســفندیار رحیممشــائي در ســایت دولت بهار به نظر واکنشي اســت به آن واکنشها. او نوشته است: «اما حقیقت این است که اگر قرار باشد عدالت و انصاف را در نظر بگیریــم باید به آنها حق بدهیم. بله من به آنها براي انتقادشان حق ميدهم». او در ادامه مدعي شده که بازداشــت بقایي باعث خودآگاهــي «جریان بهاري» هم شده است: «شــاید برخوردهاي بهشدت سیاسي و ظالمانــه مقامات در پرونده آقــاي بقایي موجبات بیداري و خودآگاهي بیشتري را حداقل در بنده فراهم کرده باشــد. همچنان که چنین تغییــري را در طیف وســیعي از افراد آگاه و هوشیار در گروههاي مختلف اجتماعي و سیاسي در سراسر کشور شاهد هستم؛ که براي چنین تحولي، دادن هزینههایي مثل فشارهایي که برادرم آقاي بقایي تحمل ميکند، البته و صدالبته، اجتنابناپذیر اســت». در ادامه هم گفته است: «چه آنها باور کنند یا نكنند، این هم حقیقتي است که خدا از آن آگاه اســت؛ اینكه بنده، آقاي احمدينژاد، آقاي بقایي، به همراه بســیاري از بهاريها و حتي بسیاري از زنان و مرداني کــه از طرفداران جریان اصولگرایي بودهاند، هرگز به دستگیري و بازداشت کسي به خاطر دیدگاه و فعالیت سیاسي او راضي نبوده و نیستیم».

حمايتازحلقه

احمدينــژاد وقتي رئیس دولت بــود گفته بود کابینــه خط قرمــز من اســت. او روي ایــن حرفش هم ایســتاد. ســال ۹۰ که براي بازداشــت جوانفكر، مدیرمســئول روزنامــه ایــران، رفته بودنــد و کار به درگیري در روزنامه کشــیده شد، محمود احمدينژاد براي رســیدگي بــه این موضــوع، حتــي حضور در نشست شهداي غدیر را نیمهتمام گذاشت و درنهایت خبرگــزاري فــارس در گزارشــي اعلام کــرد اجراي حكم بازداشــت سرپرست مؤسســه ایران، به دستور «مقامهاي بالا» فعلا متوقف شــده اســت. جوانفكر را بعــدا وقتي که احمدينژاد در ســفر نیویورک بود، براي اجــراي حكم فراخواندنــد. زماني که جوانفكر دوران حبسش را ميگذراند، احمدينژاد براي بازدید از اویــن، کارش به نامهنگاريهاي تندي با رئیس قوه قضائیه کشــید. بهانه بازدیدش این بود که بهعنوان رئیسجمهوري موظف به اجراي کامل قانون اساسي هستم.

در نامهاش نوشته بود: «به استناد اصول متعدد قانون اساســي، ازجمله اصل 113 و ســوگند شرعي اصــل 1٢1، مصمم به اجراي کامل قانون اساســي و اصلاح اساسي و ریشهاي امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشي از زندانها و برخي دادگاهها، نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعایت حقوق اساسي ملت را مورد بررســي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبــري تقدیم خواهم کرد». آن زمان کســي سخن احمدينژاد را باور نكرد؛ چراکه تا پیش از بازداشــت جوانفكر و بعد از ماجراهاي ســال ٨٨، او یــک لحظه هم به فكر بازدیــد از اوین نیفتاده بود. احمدينژاد از چه چیزهایي شــكایت کرده است؟ از این شكایت کرده که حمید بقایي را با دمپایي و بدون جوراب به دادگاه بردهاند؛ این اتفاق نخستینبار نیست که روي ميدهد. احمدينژاد که مدعي بود ســوگند خورده تا قانون اساســي را رعایت کند، هیچوقت به حضور متهم با دمپایــي و بدون جوراب در دادگاهها، اعتراضي نكرده بــود. احمدينژاد در نامه چند وقت قبل خود چندین اصل از قانون اساسي را در ارتباط با حقوق اساسي مردم و متهم ذکر کرده و در نهایت از رخدادن ظلمي بزرگ خبر داده بود.

احمدينژاد در نوشــته اخیرش هــم آیههایي از قــرآن را هدفمند انتخاب کرده و کنــار هم قرار داده اســت. احمدينژاد بدون اشــاره به مصداق خاصي صرفا از دو ظلم بزرگي که طبق آیات قران بخشــیده نميشــود و عذاب الهي را در پي دارد نام برده است. آیه 13 سوره لقمان، آیه 4٨ سوره نساء، آیه ٢٢7 سوره شعرا، آیه 1٨ سوره غافر، آیه 1٢۹ سوره انعام را آورده و معني و تفســیر آن را هم به فارســي نوشته است. مثلا در مقابل آیه 1٨ ســوره غافر نوشته است: «آنان که ظلم و ســتم کردند ممكن است اینجا یك باندي باشند و کمكکار هم باشند ولي روز قیامت حمیمي نیست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.