پسلرزههاي ماجراي «ژن خوب»

Shargh - - سياست -

دیــروز بود که انتشــار مصاحبــه حمیدرضا عــارف، پســر معــاون اول دولــت اصلاحات، حاشیهســاز شــد و درســت زمانی کــه انتظار میرفت این حاشیه کمکم از مرکز توجه کاربران شبكههاي اجتماعي به حاشیه برگردد، اظهارات ســیدمصطفی، پســر عبدالواحد موسویلاری، دوباره آن را زنده کرد.

مصاحبــه حمیدرضــا عــارف محورهــای متعددی داشــت که هرکدام بخشی از نقدها را به خود معطوف کرد، اما پررنگترین کلیدواژهای که در نقدها اســتفاده شــد، «ژن خــوب» بود. حمیدرضــا عارف در آن مصاحبــه در جواب به نقدهایــی که موفقیتهــای او را در عرصههای متفــاوت حاصل رانــت میدانــد، از ژن و خون خوبی گفت کــه او از مادر و پــدر خود گرفته و عامل موفقیت او بوده اســت. این اظهارنظرات بــود که افــكار عمومــی، رســانههای آنلاین و روزنامههــا را به واکنــش برانگیخــت، اما روز گذشته پسر یک اصلاحطلب شناختهشده دیگر، مانع از مختومهشدن این حاشیه شد.

«مــرگ شیرشــاه یكــی از مشــهورترین سكانسهای مرگ در فیلمهای دنیاست، اما یک نكته آن برای من خیلی جذاب است. اگر درست خاطرم مانده باشــد کفتارها چند گاو وحشی را میترسانند و ناگهان تمام گاوها شروع به دویدن میکنند.

ایــن در حالی اســت کــه اکثر گاوهــا اصلا نمیداننــد موضــوع از چــه قرار اســت، یعنی نمیدانند از چه میگریزند و حال به کدام هدف میدوند.

فقط همــراه با بقیه میدونــد و در این میان شاه محبوب خود را میکشند! موجهای توییتری که این روزها شــكل میگیرد عجیــب آدم را به یاد این ســكانس میاندازد!». این متن بههمراه عكســی از ســكانسِ فیلــم مذکور در حســاب اینستاگرام سیدمصطفی موسویلاری، پسر وزیر کشور دولت اصلاحات، منتشر شد.

ایــن اظهــارات مصطفــی موســویلاری نمیتوانســت از ســوی افكار عمومی بیارتباط با مــوج انتقــادی روزهای اخیر بــه حرفهای حمیدرضا، پســر محمدرضا عارف، دیده شــود. حتــی اگر او بیغرض و صرفا جهت نهیبی برای فروکاســتن از انتقادات چنین مطلبی را منتشــر کــرده باشــد، اســتفاده از کلیدواژههایی چون کفتار، شــیر و گاو )که با هشــتگ تأکید هم شده بودنــد( در کنار بحثهــای ژن و خون خوب که حمیدرضا عارف مطــرح کرده بود، یادآوری دید برتری نژادیای شــد که پســر عارف در دفاع از موفقیتهای خود از آن استفاده کرده بود.

شباهت دیگر حاشــیه پدیدآمده حول این دو فرزندِ سیاسی این بود که بعد از اظهارنظر اصلی مجبور به توضیح شــدند، اما برخلاف حمیدرضا عارف که موج انتقادات به خود را عقدهگشایی، تهمــت و فحاشــی خوانــده بــود، مصطفــی موســویلاری با حذف پست اینستاگرام خود در توییتر نوشت: «با توجه به سوءبرداشت برخی از دوستان از پست اینستاگرام، ضمن عذرخواهی از همفكران اصلاحطلب پست مذکور را برمیدارم و امیدوارم بنده را عفو کنید!».

گفتنی است که حاشیه پدیدآمده درخصوص حمیدرضــا عارف بســیار فراگیر بــود؛ از فعالان سیاسی، دانشــجویی و رسانهای تا هنرمندان به اظهارات او انتقاد نشان دادند.

این مــوج انتقادی هنوز هم ادامه داشــت و برای مثال شــهرام جزایری روز گذشــته در یک فیلــم کوتــاه )کمتر از یکدقیقــه( در جواب به ســؤال خبرنــگاری راجع به این حاشــیه گفت: «موفقیــت ۵۰ فاکتور دارد کــه یكی هم ژنتیک اســت و زیبایــی، آن آقازاده هم احتمالا شــكل ظاهری و خوشــگلی داشــته کــه میگوید ژنم خوب اســت»، به موج بعدی که حاصلِ نوشته مصطفی موســویلاری بود، پیوست. مصطفی موســویلاری هم با نوشــته خود در اینستاگرام هیزم بــه آتش همین حاشــیه ریخــت و آن را دوبــاره به مرکــز توجه فضای مجــازی آورد تا اینبار مرکزیت نقد بر او متمرکز باشد.

نقد بــه «آقازادگی» بحث جدیدی نیســت، امــا با بازگشــت اصلاحــات به عرصه رســمی قدرت و تأثیر خیرهکننده لیســتهای انتخاباتی اصلاحطلبان )ملقب به لیســت امید( این بحث درون تحولخواهــان و اصلاحطلبان و با تمرکز به نقد از خود پررنگ شــده است. با نزدیکشدن به انتخابات شوراهای شــهر و روستا، بهواسطه گزینش بازتر نامزدهای این انتخابات بحث نحوه بســتن لیســت در مرکز توجه قرار گرفت. اینبار شــورای نگهبانی در کار نبود تا تعداد نامزدهای اصلاحطلــب را کم و نتیجتا انتخاب لیســت را کمحاشیهتر کند.

از دل بحــث بر ســر لیســت، نقدهایی تند بــه آقازادگانی که قصد ورود به لیســت امید را داشــتند، از سر گرفته شد. شــاید بتوان گفت که افكار عمومی توانست مقداری در لیستها هم بازتاب بیابد.

این مباحث بهنوعی افكار عمومی را نســبت به حرفها، نوشتهها و اعمال فرزندان سیاسیون حساس کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.