میترسم در انتخابات ریاستجمهوری 1400 یک «حرّاف» انتخاب شود

Shargh - - سياست -

- نمیتوانیم اســمش را هم سهمخواهی بگذاریم، میخواهند کابینه طوری چیده شــود که به مواضع خودشــان نزدیکتــر باشــند. حتی عــدهای تلاش میکنند کســانی کــه میخواهند در کابینه مســتقر شوند، خیلی موضع ضد آنها نداشته باشند. حتی من باهنر هم ممكن اســت ناامید باشم از اینكه کسی از دوستان من به کابینه برود، اما شاید علاقهمند باشم کســانی در کابینه جای بگیرند که خیلی هم شمشیر را از رو برای من و دوستانم نكشند! - در زمــان انتخابات، شــاید همــه جریانها دنبال چهرهای هســتند که میزان رأیآوریاش بالا باشــد. روی رأیآوری هــم خیلــی از پارامترها اثر دارد. من بــاز تكرار میکنم در این فضایی که ما جلو میرویم، میترســم که در انتخابات ریاســتجمهوری 14۰۰ یک «حراف» انتخاب شــود! کســی که در انتخابات ریاســتجمهوری بتوانــد زود جواب دهــد، پایین و بــالا کند و ســریع لوله کند و از ایــن حرفها... . این مســائل را باید برایش فكری کرد. این مســیر، مسیر عاقبتبهخیری نیســت. باید صداوسیما و رسانهها، این مسیر را یک مقدار اصلاح کنند. - مگر اینكه جمنا را یک حزب تمام بدانند که من این گمان را ندارم. تا آنجا که من شــنیدم جمنا این ادعا را ندارد و گفته اســت میخواهد احزاب اصولگرا را حول یک محور جمع کند. بنابراین اگر جمنا خودش یک حزب نباشد، دیگر دولت در سایه هم معنا ندارد، لازمه استقرار دولت در سایه وجود یک حزب است. - من گفتهام که الان دیگر موفقیت دولت را موفقیت نظام میدانم. شــاید تا چند روز قبل رقیبمان بود اما امروز حتی آنها که اعتقاد دارند دولت ضعیف است، باید همراه آن باشند و کمک کنند. مثلا دولت را یک لیــوان آب فرض کنیــم که مقــداری از لیوان خالی اســت، فرض کنید ۵۰ درصد از ایــن لیوان آب دارد، اما برخی میخواهند وانمود کنند که تنها 3۰ درصد ظرفیت این لیوان آب است، خب این ۵۰ درصد دارد برای نظام کار میکند و هرچه ظرفیتش را کمتر کنیم نظام و مردم ضرر میبینند. - یک عده هم ممكن اســت تلاش کننــد تا این ۵۰ درصد را 7۰ درصد نشــان دهند که این هم درســت نیســت. این دو دیــدگاه متفاوت اســت که من روی ایــن دو دیــدگاه فــارغ از بحث سیاســی و جناحی ارزشگذاری میکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.