مجلس اعلای عراق به کجا میرود؟

Shargh - - جهان - منبع: الجزیره

با کنارکشــیدن تعداد دیگری از شخصیتهای برجســته مجلس اعای اســامی عراق به دلیل تماسها و ارتباطات عمار حکیم، رئیس این گروه، این پرسش پررنگتر میشــود که این مجلس به کجا میرود؟ گفته میشود حکیم به دنبال ایجاد یک آشــتی ملی در عراق است، بدون اینکه چنین روندی مقید به برنامههای ایران باشد. با توجه به این حوادث، گروهی بر این باورند که رفتن بعضی از شــخصیتها موجب خسران یکی از بزرگترین احزاب شیعه در عراق خواهد شد، اما گروهی دیگر برعکس معتقدند این حزب از زمان تأسیس خود در ایران در ســال 1982 تاکنون نشان داده دارای دینامیســم و پویایــی بوده و روزبــهروز دیدگاهی روشنتر و بازتر پیدا میکند که با گروههای افراطی قابلقیاس نیســت. بحثها زمانی شــدت گرفت کــه جالالدین صغیــر، یکی از رهبــران ائتاف ملی عــراق – که یکــی از بنیانگــذاران مجلس اعا بهشــمار میرود – از این تشکیات جدا شد. صغیر علت کنارکشیدن خود را اختافات و تفاوت دیدگاهها بین بنیانگذاران این حزب و عمار حکیم، رهبــر کنونی این تشــکیات، عنوان کــرد. وی در اظهاراتی به الجزیره گفت اختافات زیادی هست که با اصول تشــکیل مجلس اعا در تناقض است و نمیگــذارد کارها پیش برود. جالالدین صغیر، امام مسجد براثا و رئیس شبهنظامیان موسوم به «سرایا انصار العقیده» وابسته به حشدالشعبی یا همان بسیج مردمی عراق است. او پیشتر متهم به ارتکاب بعضی کارهای افراطگرایانه و فرقهای شــده بود. او همچنیــن متهم اســت که جلوی رویکردهای باز حکیم نسبت به دیگران را میگیرد و بهویــژه در رابطه بــا پرونده «تســویه تاریخی» ماحظاتــی دارد. صغیــر میگویــد: «ماحظاتی بوده که تابهحال بیان شــده. در باره آشــتی ملی، بعضی سعی میکنند حتی کسانی را که دستشان به خون عراقیها آغشــته اســت وارد این پروسه کنند». وی خواســتار آن است که اول روشن شود ما با چه طرفها یا گروههایی میخواهیم آشــتی برقرار کنیم و ادامه میدهد: «اگر فراکســیونهای سیاســی حاضر در روند سیاسی باشــند، ما کاما موافق هســتیم، اما اگر قرار است این مصالحه در ازای خون باشــد، اصا نمیشود به آن فکر کرد.» درهمینباره یک منبع مطلع در داخل ائتاف ملی میگوید، مجلس اعا به دلیل روشــی که صغیر داشــت و «مانعتراشی» میکرد، او را کنار گذاشته است. به گفته او، رهبران مجلس اعا از نوع رفتار بعضی شبهنظامیان «افراطی» نیز گایه دارند. به گفته این منبع، صغیر باری بر دوش مجلس بود، زیرا اعتقاد داشــت باید با کسانی در روند سیاسی کشــور برخورد کرد و درگیر شد. البته رویکردهای جدید حکیم، با دیدگاه بعضی از رهبران برجسته این تشــکیات مانند «عادل عبدالمهــدی»، وزیر ســابق نفــت، هماهنگــی دارد و درمجموع آنها خواســتار همــکاری بــا گروههای ســنی بهجای برخورد و مقابله هســتند . «قحطــان الخفاجی ،» تحلیلگر سیاســی عراقی، میگوید: «آشتی ملی» را که رهبر مجلس اعای اسامی پیشنهاد میکند یک طرح داخلی و ملی است و وامدار هیچ طرف خارجــیای نیســت. همین مســئله عامل اصلی بعضی شــکافها در درون این تشکیات ازجمله «جدایی جالالدیــن صغیر از مجلس اعا» بوده اســت. درباره موضــع مرجعیت نیــز الخفاجی میگویــد، مرجعیــت عــراق موضعی مســتقل دارد و این «مســئلهای اســت که حیدر العبادی، نخســتوزیر و «مقتدی صدر » رهبر جریان صدر » نیــز آن را درک میکنند. به گفتــه او، تقریبا همه تشــکلهای عراقی میدانند که بــدون پذیرش یا حمایت مرجعیت آیندهای نخواهند داشت.

تسویه تاریخی

حکیم اکتبر 2016 طرحی را تحت نام «تســویه تاریخی» به منظور آشــتی ملی عراق و دستیافتن به حلوفصل نهایی اختافات داخلی بعد از اتمام پرونده داعش پیشنهاد داد. این طرح با مخالفت و موافقت افرادی از بین شیعیان مواجه شد. مخالفان میگفتنــد حاضر بــه مذاکره با کســانی که باعث بحران در کشور شدهاند نیستند. «محمد المیاحی»، یکی از رهبــران مجلس اعا، میگویــد، صغیر با هفت نهــاد اصلی مجلس اعا همکاری نمیکند. حتی او در دوره گذشــته در تصمیمگیریها شرکت نداشت. او با تعجب میگوید حرفهایش درصدد تحریــک افکارعمومی علیه مجلس اعاســت. به گفتــه او، حکیم میداند که همه شــرکای عراقی در طرح او به حســاب آمدهاند؛ حتی جوانان که در صدر عرصه کنونی کشــور قرار دارند. او میافزاید: «ما درعینحــال با شــخصیکردن، حزبیکردن یا فرقهایکردن مســائل موافق نیستیم. مجلس اعا جریانی اســت که همــه را بدون اســتثنا به خود جذب میکند». المیاحی بعیــد میداند اظهارات صغیــر مورد توجه مجلس اعا و بیت شــیعی در عراق باشــد. او درعینحال میافزاید «تنها کســی است که مســئولیت مخدوشکردن آبروی سیاسی و تودهای مجلس اعا متوجه اوست». جالالدین صغیر چندی پیــش در اظهاراتی تلویزیونی، بحث تزریق «خون» جدید به حزب را مطرح کرد. شــاید او هم برای آینــده مجلس اعا برنامههای دیگری داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.