بازگشت خونين

Shargh - - جهان -

مقامات افغانستان اعام کردند کــه ادارات دولتی در دو شهرســتان ولایتهــای «غــور» و «فاریــاب» بــه دســت نیروهــای طالبــان افتاده اســت. بــه گزارش دویچه ولــه، در دو حمله جداگانه نیروهای طالبان بــه دو ولایت فاریاب و غور در 10:30 صبح و 12 ظهر روز گذشته، ادارات دولتی این دو ولسوالی )شهرستان( به تصرف این نیروها درآمد.

بــه گــزارش آسوشــیتدپرس، «عبدالکریــم یوریش» سخنگوی رئیسپلیس محلی اعام کرد، حمله طالبان به مقرهای دولتی بخش «لولاش» در شامگاه شنبه آغاز شد؛ دفاتر دولتی و همچنین مقر پلیس در این مجتمع دولتی قرار دارند.

در روزهــای اخیــر، طالبــان دههــا حمله در شــمال افغانســتان انجام داده است که منجر به مسدودشــدن موقــت بزرگراه اصلــی میان کابل و شــمال افغانســتان شــده اســت. این حمات نشــاندهنده تاش طالبان برای اعمال فشــار بر نیروهای دولتی افغانســتان و پلیــس، نهتنها در پایگاههای قدرتشــان در جنوب و شــرق، بلکه در سراسر این کشور است.

همزمان «غام ناصر خاضع» والی غور، گفت بــه دنبــال حمله گــروه طالبان بــه مرکز بخش «تیوره»، نیروهای دولتی مجبور به عقبنشــینی شــدند و مراکز دولتی به دســت طالبــان افتاده اســت. خاضع افزود حمات شــدید گروه طالبان از ســاعتهای نخست شب گذشــته آغاز شد و صبــح روز گذشــته در مرکز این بخــش به دلیل تهاجم گسترده طالبان، نیروهای دولتی نتوانستند مقاومت کنند. والی غور همچنین گفت طالبان از سال گذشته چند بار به مرکز بخش حمله کرده بودند و هفتــه پیش هــم حمات شــدیدی را علیــه نیروهای دولتــی ســازمان دادند اما عقب رانده شدند. والی غور در مرکــز افغانســتان گفت اعضای گروه طالبان پس از ورود به مرکز ولسوالی تیوره، به بیمارستان این منطقه رفتند و شماری از زخمیها و کارمندان آن را به گلوله بستند. منابع گروه طالبان هم در شبکههای اجتماعی گفتهاند اعضای این گروه، مرکز ولســوالی تیوره را تصرف کرده و مدعی شدهاند ۴6 سرباز دولتی را کشتهاند.

از ســوی دیگر، عبدالکریم یورش، ســخنگوی فرماندهــی پلیــس فاریــاب نیــز به بیبیســی گفــت در پی تهاجم گســترده طالبــان، نیروهای امنیتی ســاعت دو صبح یکشنبه به وقت محلی از مرکــز ایــن ولســوالی عقبنشــینی کردند. او افزود درحالحاضــر نیروهای دولتــی در حدود یککیلومتری مرکز لولاش خط دفاعی گذاشته و نبرد ســنگینی بین دو طرف جریان دارد. به گفته او، در این نبرد که از ساعت 10 شنبهشب آغاز شد، دو نفر از نیروهای امنیتی کشــته و دو سرباز دیگر زخمی شــدند. ســخنگوی پلیس فاریاب تلفات گروه طالبان را «دهها نفر» خواند.

«محمدســمیع خیرخــواه»، رئیس شــورای ولایتی فاریاب گفته که قبــا به مقامهای دولتی هشــدار داده بود که ولســوالی لــولاش و چهار ولســوالی دیگر در معرض «خطر» قرار دارند، اما مقامها به هشــدار او توجهی نکردنــد. او افزود درســت نیســت که دولت در هر منطقهای که با حمات هزارنفری طالبان مواجه است، فقط30 یا ۴0 سرباز مستقر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.