پرونده خشونتها روی ميز شورای امنيت

Shargh - - جهان -

درحاليکه منابع دیپلمات اعام کردند شــورای امنیت ســازمان ملــل امــروز برای بررســی درگیریهــا میــان فلســطینیها و اسرائیلیها تشــکیل جلســه میدهــد؛ مقامات اســرائیل همچنان مصمم از نصب دوربینهای مداربســته در ورودی مسجدالاقصی در بخش قدیمی بیتالمقدس خبر ميدهند.به گزارش بيبيسي، کارل اسکو، نماینده ســوئد در شــورای امنیت در پیامی در توییتر اعام کرد سوئد، فرانسه و مصر خواهان برگزاری نشست ســازمان ملل براي حل بحران کنوني شــدهاند. او گفت، برگزاری این جلســه با این هدف اســت که هرچهسریعتر چگونگی پاسخگویی به درخواستها برای کاهش خشــونتها در قدس مورد بررســی قرار بگیرد.امــا رژیم تلآویو همچنــان مصرانه بر مواضع قبلي خود پافشــاري ميکند و روز گذشته اعــام کرد در ورودی مســجدالاقصی دوربینهاي مداربســته نصب خواهد کــرد؛ این اقــدام که در بحبوحه افزایش تنشها بین فلسطینیان و اسرائیل و شــدتگرفتن اقدامــات امنیتی انجــام ميگیرد، بدون شــك بر آشــوب و تنشها ميافزاید.هرچند به نظر میرســد که با نصب این دوربینها، احتمالا دســتگاههای فلزیــاب از محوطه مســجدالاقصی برچیده میشود. دو روز پیش فلسطینیان خواستار برداشــتن فلزیابهایی شــده بودند که اسرائیل در پی کشتهشــدن دو ســرباز خود در محوطه اطراف مســجدالاقصی نصب کرده بــود. نصب معبرهای فلزیاب امنیتی با خشــم فلســطینیان روبهرو شــد که آن را تاشــی جدید بــرای دراختیارگرفتن حرم شــریف که شــامل مســجدالاقصی و قبهالصخره است و منطقه باستانی شهر قدیم در بیتالمقدس تفســیر کردهاند. این تنشها چند کشــته برجای گذاشته است.شــاهدان عینــی ميگوینــد خــاف تمامــي ایــن اتفاقــات، درگیریهــا میــان جوانان فلســطینی و نیروهای اشغالگر اسرائیلی در منطقــه ســلوان در جنــوب مســجدالاقصی شدت گرفته است. طبق گفته شــاهدان، نیروهای اشــغالگر از انواع جدیــدی از بمبهــای صوتی آتشزا که کارآمدی بیشــتری دارند، استفاده کرده و در مقابل، جوانان فلسطینی به سمت آنها سنگ و بطریهای شیشــهای خالی پرت میکنند. شبکه روســیا الیوم گزارش داد در درگیریهای ادامهدار میان فلســطینیها و نیروهای اســرائیلی دو جوان فلســطینی کشته شدند. این شبکه به نقل از وزارت بهداشــت فلســطین گزارش داد: یوســف کاشور 23ســاله از منطقــه ابودیــس در قــدس و خلیل نواجعه 1۷ســاله از شهر طوباس در کرانه باختری در ایــن درگیریها جان باختند.همچنین به گزارش الجزیره، نیروهای اسرائیلي به منزل عمر عبدالرزاق، نماینده پارلمان فلسطین در شهر سلفیت در کرانه باختری حمله کرده و او را بازداشت کردند. در شهر اریحا در شرق کرانه باختری نیز نیروهای اسرائیلی شــاکر عماره، دیگــر نماینده پارلمان فلســطین را بازداشــت و او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. همزمــان با بالاگرفتن این تنشها، یک مقام نظامی ارشد اســرائیل گفت که امکان برچیدن دروازههای امنیتــی در اطراف حرم شــریف وجود دارد. «یواف مردخــای»، از فرماندهان ارشــد ارتش اســرائیل، از اردن و ســایر کشــورهای عرب خواســت برای جایگزینی تدابیر امنیتــی در این منطقه، به تلآویو مشورت دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.