شرط امارات برای مذاکره با قطر

Shargh - - جهان -

وزیر مشــاور در امور خارجــه امارات تأکید کرد قطر باید سیاســتهای خود را تغییر دهد تا امکان انجام مذاکره با این کشــور فراهم شود. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، امارات متحده در کنار عربســتان، بحرین و مصر ماه گذشــته قطر را با طــرح اتهام حمایت از گروههای تروریســتی تحریم کردنــد. انور قرقاش، وزیر مشــاور در امور خارجه امــارات گفت: درخواســتی که از ســوی شــیخ تمیم بنحمد آلثانی، امیر قطر برای انجام مذاکرات مطرح شــده، مورد استقبال است اما این درخواست تنها در صورتی قابل تحقق خواهد بود که دوحه دست به انجام تغییراتی در سیاستهای خــود بزند. همچنیــن، فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجه اتحادیه اروپا قرار اســت در این ســفر با تعدادی از مسئولان عالیرتبه کویت دیدار کرده و حمایت اتحادیه اروپا را از تاشهای صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت در راستای حل بحران منطقه اعام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.