انتقاد تند رئیسجمهوری آلمان از اردوغان

Shargh - - جهان -

اشــتاینمایر رئیسجمهــوری آلمــان کــه در گفتوگوی ویژه تابســتانی شبکه تلویزیونی ZDF آلمان شرکت داشت، رجب طیب اردوغان، همتای ترک خود را متهم کرد که «بســیاری از کســانی را که در دولت، بــا او و حزبش همکاری میکردند، در ســالهای اخیــر تحــت تعقیب قــرار داده و دســتگیر کرده و به زندان انداخته و دهانشــان را بسته اســت». او تصریح کرد: «ما نمیتوانیم این را بپذیریم». همچنین زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان بــا مولود چاووشاوغلــو در تماس تلفنی درباره تنشهاي اخیر میان دو کشــور گفتوگو و تبادل نظر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.