فراخوان اپوزیسیون ونزوئلا برای اعتصاب سراسری

Shargh - - جهان -

اپوزیســیون ونزوئا خواهان برگزاری اعتصاب سراســری دوروزه علیه رئیسجمهور این کشــور شــد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ائتاف اپوزیســیون که یک تأخیر 2۴ســاعته را در چند روز گذشــته برنامهریزی کرده بود، اعام کرد اعتصاب سراســری بعــدی روزهای سهشــنبه و چهارشنبه برگزار میشود. سیمون کانزادیا، یکی از قانونگذاران اپوزیسیون اعام کرد: مردم ونزوئا تســلیم نخواهند شــد. آنها به خیابانها خواهند آمد تا از دموکراسی و قانون اساسی حمایت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.