سفر یک هیئت روس به سوریه

Shargh - - جهان -

یــک نماینــده روس اعــام کــرد هیئتــی از نمایندگان مجلس دومای روسیه و شخصیتهای دیگر در ماه آگوست به ســوریه سفر میکنند. به گزارش ایســنا به نقل از ســایت اینترنتی النشره، نیکــولای آنتوشــکن نماینده روس خاطرنشــان کرد که این هیئت متشــکل از نمایندگان مجلس دومای روسیه و شــخصیتهای غیردولتی است که در مأموریتی انساندوســتانه در ماه آگوســت بــه ســوریه ســفر میکنــد. او خاطرنشــان کرد: جمعیت سراسری کهنهسربازان روس این سفر را سازماندهی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.