آمادگي موصل براي بازگشت مردم به شهر

Shargh - - جهان -

منابع نظامــی و امنیتی در عــراق اعام کردند یگانهــای ارتش پس از پایان عملیات پاکســازی شــهر موصل از مینها و مواد منفجــره باقیمانده از داعش، تا ۷2 ســاعت شــهر موصــل را تحویل میدهند. به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری العربیــه، این منابــع اظهــار کردند پــس از آنکه یگانهای ارتش عراق شهر موصل را تحویل دادند، تیمی مهندسی عملیات بازسازی شهر و آمادهسازی آن را برای بازگشت ساکنان تا دو هفته آغاز میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.