ورود رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ به یمن

Shargh - - جهان -

پیتر مائورر، رئیس کمیتــه بینالمللی صلیب ســرخ در راســتای تاشهــای بینالمللی برای جلوگیری از شیوع وبا در کشور یمن وارد خاک این کشــور شده است. کمیته بینالمللی صلیب سرخ در بیانیهای اعام کرد: مائورر در حالی وارد خاک یمن شــده که شــیوع بیســابقه وبا در این کشور به سطحی هشــداردهنده رسیده و هر روز درصد هرچهبیشتری از مردم یمن به آن مبتا میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.